Občina Cerkno

Sklic 4. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-003/2023
Datum: 27. 3. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

 1. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. marca 2023.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 (priloga 1.1).

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 29. 3. 2023 do 13h.

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023.«

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-002/2023
Datum: 19. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. februarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Predstavitev in potrjevanje akcijskega načrta ukrepov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 4.1).
 5. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 7.1 in 7.2).
 8. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 8.1 in 8.2).
 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – predlog sklepa (priloga 10.1).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-001/2023
Datum: 11. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

2. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 19. januarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 15. 12. 2022 (priloga 2.1).
 3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta, članov nadzornega odbora občine, ter predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska) (priloga 3.1).
 4. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-007/2022
Datum: 8. 12. 2022

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 15. decembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (prilogi 2.1 in 2.2).
 3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 7. Pozdravni nagovor župana.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

38. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2022

Številka: 900-006/2022
Datum: 5. 10. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

38. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 13. oktobra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 37. seji občinskega sveta dne 26. 9. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022 (priloga 3.1).
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Volitve elektorja – predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in kandidata za člana Državnega sveta (priloga 5.1).
 6. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (priloga 6.1).
 7. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

37. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2022

Številka: 900-005/2022
Datum: 12. 09. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

37. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 26. septembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 36. seji občinskega sveta dne 23. 6. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Predstavitev poslovanja in načrti javnega zavoda za leto 2022 (Mestna knjižnica in čitalnica, Glasbena šola Idrija, Zdravstveni dom Idrija, Osnovna šola Cerkno).
 4. Sistemizacija delovnih mest – Vrtec Cerkno (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Predstavitev projekta modernizacije Čistilne naprave Cerkno z dograditvijo (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Rebalans št. 2 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.8).
 9. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letih 2020 in 2019 ter plan aktivnosti (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Dopolnitve in spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 in 11.7).
 12. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 498/1 k. o. 2345 Zakriž (priloga 12.1).
 13. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Podelitev Bevkovih priznanj in nagrad Občine Cerkno (potrditev sklepov komisije za nagrade in priznanja) (priloga 14.1).
 15. Seznanitev občinskega sveta o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem (priloga 15.1).
 16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 9) (priloge 16.1, 16.2 in 16.3).
 17. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 17.1).
 18. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

36. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2022

Številka: 900-004/2022
Datum: 8. 06. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

36. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 23. junija 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 35. seji občinskega sveta dne 10. 5. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno v letu 2021 (priloga 3.1).
 4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov (priloga 5.1).
 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Zdravstveni dom Idrija) (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o nalogah krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (priloga 7.1).
 8. Seznanitev občinskega sveta o podaljšanju koncesije Domu upokojencev Idrija za pomoč družini na domu (priloga 8.1).
 9. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 9.1).
 10. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 10.1).
 11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (priloga 11.1).
 12. Potrditev Strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti Občine Cerkno (priloga 12.1).
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

35. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2022

Številka: 900-003/2022
Datum: 26. 04. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

35. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 10. maja 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 33. seji občinskega sveta dne 24. 2. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Soglasje ustanovitelja k spremembam statuta Zdravstvenega doma Idrija (priloge 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5).
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 in 4.6).
 5. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami *320 k. o. 2344 Cerkno, 1290/4 k. o. 2337 Bukovo, 1992/5 k. o. 2350 Otalež, 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (priloga 5.1).
 6. Seznanitev in ugotovitveni sklep Občinskega sveta Občine Cerkno o odstopu člana Sveta krajevne skupnosti Šebrelje (priloga 6.1).
 7. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev/ ravnatelja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (priloga 7.1).
 8. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022 – 2026 (priloga 8.1).
 9. Zaključni račun Občine Cerkno za leto 2021 (priloge 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 in 9.9).
 10. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2021 (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (priloge 11.1, 11.2 in 11.3).
 12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP KE 06/A216 v Občini Cerkno (ID: 2835) (prilogi 12.1, 12.2 in 12.3).
 13. Podelitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 1332/2 k .o. 2344 Cerkno ter na zemljiščih parcelni številki 68/33 in 68/2, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 13.1).
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

33. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – februar 2022

Številka: 900-001/2022
Datum: 10. 02. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

33. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 24. februarja 2022 ob 18:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/88612265984.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 30. seji občinskega sveta dne 29. 11. 2021 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (prilogi 3.1 in 3.2)
 4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Mestni muzej Idrija (priloga 4.1)
 5. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami 1332/5 k. o. 2344 Cerkno, 665/1 k. o. 2339 Gorje, 1284/10 k. o. 2337 Bukovo, 1289/6 k. o. 2337 Bukovo, *320 k. o. 2344 Cerkno, 62/1 k. o. 2349 Šebrelje, 1303 k. o. 2344 Cerkno, 1333/1 k. o. 2344 Cerkno, 1332/17 k. o. 2344 Cerkno, 1290/4 k. o. 2337 Bukovo, 1997/8 k. o. 2350 Otalež, 498 k. o. 2345 Zakriž, 1992/5 k. o. 2350 Otalež, 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (priloga 5.1)
 6. Predstavitev in potrjevanje načrta upravljanja za Arheološki park Divje babe (priloga 6.1)
 7. Predstavitev in potrjevanje letnega poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 7.1)
 8. Predstavitev in potrjevanje Kriznega načrta za turizem pripravljenega v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 8.1)
 9. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 9.1)
 10. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 10.1)
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno o odstopu člana Nadzornega odbora Občine Cerkno (priloga 11.1)
 12. Predlog za spremembo Statuta Občine Cerkno – število članov Občinskega sveta (priloga 12.1)
 13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP KE 01/300 A v Občini Cerkno (ID: 2641) (priloge 13.1, 13.2 in 13.3)
 14. Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (priloga 14.1)
 15. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 15.1)
 16. Sklep o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija (prilogi 16.1 in 16.2)
 17. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.