Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-002/2023
Datum: 19. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. februarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Predstavitev in potrjevanje akcijskega načrta ukrepov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 4.1).
 5. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 7.1 in 7.2).
 8. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 8.1 in 8.2).
 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – predlog sklepa (priloga 10.1).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.