37. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2022

Številka: 900-005/2022
Datum: 12. 09. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

37. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 26. septembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 36. seji občinskega sveta dne 23. 6. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Predstavitev poslovanja in načrti javnega zavoda za leto 2022 (Mestna knjižnica in čitalnica, Glasbena šola Idrija, Zdravstveni dom Idrija, Osnovna šola Cerkno).
 4. Sistemizacija delovnih mest – Vrtec Cerkno (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Predstavitev projekta modernizacije Čistilne naprave Cerkno z dograditvijo (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Rebalans št. 2 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.8).
 9. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letih 2020 in 2019 ter plan aktivnosti (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Dopolnitve in spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 in 11.7).
 12. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 498/1 k. o. 2345 Zakriž (priloga 12.1).
 13. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Podelitev Bevkovih priznanj in nagrad Občine Cerkno (potrditev sklepov komisije za nagrade in priznanja) (priloga 14.1).
 15. Seznanitev občinskega sveta o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem (priloga 15.1).
 16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 9) (priloge 16.1, 16.2 in 16.3).
 17. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 17.1).
 18. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.