Sklic 8. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0007/2023
Datum: 25. 8. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

8. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 1.1).
 2. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 1997/9 k. o. 2350 Otalež (priloga 2.1).
 3. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Letno poročilo o izvajanju mladinskih programov v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Svet Mestnega muzeja Idrija – predlog sklepa Občinskemu svetu Občine Cerkno (priloge 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4).
 7. Imenovanje predstavnikov Občine Cerkno v Svet Zavoda za turizem Cerkno za mandatno obdobje 2023 – 2027 (priloga 7.1).
 8. Sklep o manjši notranji igralni površini v enoti Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 8.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 30. 8. 2023 do 13h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0006/2023
Datum: 9. 5. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 18. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 6. seji občinskega sveta dne 11. 5. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 3.1).
 4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – druga obravnava (priloge 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 in 5.6p).
 6. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (priloga 6.1).
 7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 7.1).
 8. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 8.1).
 9. 9. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 9.1).
 10. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0005/2023
Datum: 24. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 11. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 20. 4. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2022 (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – prva obravnava.
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah 08 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (SD 08 OPN) – kratek postopek (priloga 8.1).
 9. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (priloga 9.1).
 10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (prilogi 10.1 in 10.2).
 11. Soglasje soustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Idrija (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0004/2023
Datum: 6. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 3. seji občinskega sveta dne 16. 2. 2023 in na 4. (dopisni) seji občinskega sveta dne 29. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1).
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – druga obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Registracija dodatne dejavnosti LTO Laufar Cerkno (priloga 4.1).
 5. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 5.1).
 6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 6.1).
 7. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga 8.1).
 9. Elaborat o oblikovanju cen osnovni pogreb v Občini Cerkno (priloga 9.1).
 10. Skupni občinski program varnosti občin Idrija in Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023 (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Cerkno in direktorja ZD Idrija (priloge 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 in 13.5).
 14. Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (prilogi 14.1 in 14.2).
 15. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: – imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska – imenovanje Nadzornega odbora Občine Cerkno – imenovanje pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v Občini Cerkno (prilogi 15.1 in 15.2).
 16. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 16.1).
 17. Sklep o zaključnem računu Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 17.1, 17.2, 17.3 in 17.4.
 18. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – hitri postopek (priloge 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 in 18.11).
 19. Pobude in vprašanja svetnikov (priloga 19.1).
 20. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Cerkno (priloge 20.1, 20.2 in 20.3).

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 4. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-003/2023
Datum: 27. 3. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

 1. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. marca 2023.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 (priloga 1.1).

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 29. 3. 2023 do 13h.

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023.«

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-002/2023
Datum: 19. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. februarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Predstavitev in potrjevanje akcijskega načrta ukrepov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 4.1).
 5. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 7.1 in 7.2).
 8. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 8.1 in 8.2).
 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – predlog sklepa (priloga 10.1).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-001/2023
Datum: 11. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

2. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 19. januarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 15. 12. 2022 (priloga 2.1).
 3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta, članov nadzornega odbora občine, ter predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska) (priloga 3.1).
 4. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-007/2022
Datum: 8. 12. 2022

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 15. decembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
 2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (prilogi 2.1 in 2.2).
 3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
 4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
 5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
 6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 7. Pozdravni nagovor župana.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

38. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2022

Številka: 900-006/2022
Datum: 5. 10. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

38. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 13. oktobra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 37. seji občinskega sveta dne 26. 9. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022 (priloga 3.1).
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Volitve elektorja – predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in kandidata za člana Državnega sveta (priloga 5.1).
 6. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (priloga 6.1).
 7. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

37. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – september 2022

Številka: 900-005/2022
Datum: 12. 09. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

37. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 26. septembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 36. seji občinskega sveta dne 23. 6. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Predstavitev poslovanja in načrti javnega zavoda za leto 2022 (Mestna knjižnica in čitalnica, Glasbena šola Idrija, Zdravstveni dom Idrija, Osnovna šola Cerkno).
 4. Sistemizacija delovnih mest – Vrtec Cerkno (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Pravilnik o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Občini Cerkno (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Predstavitev projekta modernizacije Čistilne naprave Cerkno z dograditvijo (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Predlog operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih voda v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Rebalans št. 2 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 in 8.8).
 9. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letih 2020 in 2019 ter plan aktivnosti (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Dopolnitve in spremembe Akta o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s polletnim poročilom o izvrševanju proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 in 11.7).
 12. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 498/1 k. o. 2345 Zakriž (priloga 12.1).
 13. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti v Občini Cerkno (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Podelitev Bevkovih priznanj in nagrad Občine Cerkno (potrditev sklepov komisije za nagrade in priznanja) (priloga 14.1).
 15. Seznanitev občinskega sveta o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja v najem (priloga 15.1).
 16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 9) (priloge 16.1, 16.2 in 16.3).
 17. Odlok o nalogah in financiranju krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 17.1).
 18. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.