Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0002/2024

Datum: 14. 3. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 21. marca 2024 ob 19:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 7. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Predstavitev namena in ciljev Občinske celostne prometne strategije županu in občinskemu svetu (priloga 3.1)
 4. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2023 (priloga 4.1)
 5. Soglasje k delovni uspešnost ravnatelja OŠ Cerkno (priloga 5.1)
 6. Soglasje k delovni uspešnost direktoric MKČI (priloga 6.1)
 7. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (prilogi 7.1 in 7.2)
 8. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 – druga obravnava (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 in 8.7)
 9. Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 9.1)
 10. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 10.1)
 11. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 11.1)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0001/2024

Datum: 26. 2. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 7. marca 2024 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 10. seji občinskega sveta dne 12. 10. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1)
 3. Soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (priloga 3.1)
 4. Soglasje k predlogu sistematizacije delovnih mest v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2023/2024 (priloga 4.1)
 5. Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 5.1)
 6. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 6.1)
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (priloga 7.1)
 8. KVIAZ (priloga 8.1):
  • Imenovanje predstavnika občine v svetu zavoda ZD IDRIJA
  • Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v svetu OI JSKD Idrija
  • Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega sveta Občine Cerkno in imenovanje nadomestnega člana
 9. Problematika umika JD z zemljišča s parcelno številko 271/2 k. o. 2349 Šebrelje
 10. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami (prilogi 10.1 in 10.2):
  • 1317/14 k. o. 2344 Cerkno,
  • 1315/13 k. o. 2344 Cerkno,
  • 1315/17 k. o. 2344 Cerkno.
 11. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 – prva obravnava (priloge 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – hitri postopek (priloga 12.1)
 13. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija – hitri postopek (priloga 13.1)
 14. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – hitri postopek (priloga 14.1)
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek (priloga 15.1)
 16. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno (prilogi 16.1 in 16.2)
 17. Pobude in vprašanja svetnikov
  • Seznanitev o podaljšanju najemne pogodbe o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja,
  • Seznanitev o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar – marec
  • Seznanitev o poteku Zbora občanov KS Otalež.

ŽUPAN:

Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta

− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno

− Občinski svet Občine Idrija

− Upravna enota Idrija

− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0009/2023

Datum: 2. 10. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

10. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 12. oktobra 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne 18. 5. 2023, 8. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 25. 8. 2023, 9. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 22. 9. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Zavod za turizem Cerkno) (priloga 3.1)
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2023 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8)
 5. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2)
 6. Sodni postopki v zvezi z vodovodom Dolenji Novaki (priloga 6.1)
 7. Umik javnega dobrega z zemljišč:
  • s parcelno številko 806/9 k. o. 2343 Planina (priloga 7.1)
  • s parcelno številko 1303/2 k. o. 2344 Cerkno (priloga 7.2)
  • s parcelno številko 763/3 k. o. 2352 Gorenji Novaki (priloga 7.3)
 8. Predlog menjave zemljišč s parcelnimi številkami 68/33, 478/1, 465/4, 465/5 in 465/6, vse k. o. 2344 Cerkno, za zemljišči 56/11 in 599/1, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 8.1)
 9. Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 9.1)
 10. Problematika zemljišča s parcelno številko 233/10 k. o. 2344 Cerkno (priloga 10.1)
 11. Sklep o določitvi tržne najemnine za neprofitna stanovanja (prilogi 11.1 in 11.2)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • Člani sveta
 • Novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 9. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0008/2023
Datum: 22. 9. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

9.(korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: mnenje k razrešitvi direktorice Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 1.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogu sklepa glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 27. 9. 2023 do 12h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo je v priloženi priponki.

Sklic 8. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0007/2023
Datum: 25. 8. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

8. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 1.1).
 2. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 1997/9 k. o. 2350 Otalež (priloga 2.1).
 3. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Letno poročilo o izvajanju mladinskih programov v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Svet Mestnega muzeja Idrija – predlog sklepa Občinskemu svetu Občine Cerkno (priloge 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4).
 7. Imenovanje predstavnikov Občine Cerkno v Svet Zavoda za turizem Cerkno za mandatno obdobje 2023 – 2027 (priloga 7.1).
 8. Sklep o manjši notranji igralni površini v enoti Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 8.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 30. 8. 2023 do 13h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0006/2023
Datum: 9. 5. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 18. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 6. seji občinskega sveta dne 11. 5. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 3.1).
 4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – druga obravnava (priloge 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 in 5.6p).
 6. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (priloga 6.1).
 7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 7.1).
 8. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 8.1).
 9. 9. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 9.1).
 10. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0005/2023
Datum: 24. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 11. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 20. 4. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2022 (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – prva obravnava.
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah 08 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (SD 08 OPN) – kratek postopek (priloga 8.1).
 9. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (priloga 9.1).
 10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (prilogi 10.1 in 10.2).
 11. Soglasje soustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Idrija (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0004/2023
Datum: 6. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 3. seji občinskega sveta dne 16. 2. 2023 in na 4. (dopisni) seji občinskega sveta dne 29. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1).
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – druga obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Registracija dodatne dejavnosti LTO Laufar Cerkno (priloga 4.1).
 5. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 5.1).
 6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 6.1).
 7. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga 8.1).
 9. Elaborat o oblikovanju cen osnovni pogreb v Občini Cerkno (priloga 9.1).
 10. Skupni občinski program varnosti občin Idrija in Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023 (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Cerkno in direktorja ZD Idrija (priloge 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 in 13.5).
 14. Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (prilogi 14.1 in 14.2).
 15. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: – imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska – imenovanje Nadzornega odbora Občine Cerkno – imenovanje pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v Občini Cerkno (prilogi 15.1 in 15.2).
 16. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 16.1).
 17. Sklep o zaključnem računu Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 17.1, 17.2, 17.3 in 17.4.
 18. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – hitri postopek (priloge 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 in 18.11).
 19. Pobude in vprašanja svetnikov (priloga 19.1).
 20. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Cerkno (priloge 20.1, 20.2 in 20.3).

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Občina Cerkno

Sklic 4. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-003/2023
Datum: 27. 3. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

 1. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. marca 2023.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 (priloga 1.1).

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 29. 3. 2023 do 13h.

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023.«

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-002/2023
Datum: 19. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. februarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Predstavitev in potrjevanje akcijskega načrta ukrepov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 4.1).
 5. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 7.1 in 7.2).
 8. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 8.1 in 8.2).
 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – predlog sklepa (priloga 10.1).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.