36. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2022

Številka: 900-004/2022
Datum: 8. 06. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

36. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 23. junija 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 35. seji občinskega sveta dne 10. 5. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno v letu 2021 (priloga 3.1).
 4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov (priloga 5.1).
 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Zdravstveni dom Idrija) (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o nalogah krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (priloga 7.1).
 8. Seznanitev občinskega sveta o podaljšanju koncesije Domu upokojencev Idrija za pomoč družini na domu (priloga 8.1).
 9. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 9.1).
 10. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 10.1).
 11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (priloga 11.1).
 12. Potrditev Strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti Občine Cerkno (priloga 12.1).
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.