38. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2022

Številka: 900-006/2022
Datum: 5. 10. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

38. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 13. oktobra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 37. seji občinskega sveta dne 26. 9. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
  3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022 (priloga 3.1).
  4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 4.1).
  5. Volitve elektorja – predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in kandidata za člana Državnega sveta (priloga 5.1).
  6. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (priloga 6.1).
  7. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.