Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-001/2023
Datum: 11. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

2. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 19. januarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Pregled zapisnika in sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 15. 12. 2022 (priloga 2.1).
  3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta, članov nadzornega odbora občine, ter predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska) (priloga 3.1).
  4. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.