Sklic 1. redne (konstitutivne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-007/2022
Datum: 8. 12. 2022

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

1. (konstitutivno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 15. decembra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov.
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v svet in volitev župana (prilogi 2.1 in 2.2).
  3. Imenovanje mandatne komisije za pripravo predloga potrditve mandatov članov sveta.
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov svetnikov.
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana.
  6. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
  7. Pozdravni nagovor župana.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.