33. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – februar 2022

Številka: 900-001/2022
Datum: 10. 02. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

33. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 24. februarja 2022 ob 18:00 uri preko videokonferenčne povezave v aplikaciji Zoom Meetings. Za udeležbo na seji kliknite na sledečo spletno povezavo: https://us02web.zoom.us/j/88612265984.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 30. seji občinskega sveta dne 29. 11. 2021 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (prilogi 3.1 in 3.2)
 4. Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Mestni muzej Idrija (priloga 4.1)
 5. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami 1332/5 k. o. 2344 Cerkno, 665/1 k. o. 2339 Gorje, 1284/10 k. o. 2337 Bukovo, 1289/6 k. o. 2337 Bukovo, *320 k. o. 2344 Cerkno, 62/1 k. o. 2349 Šebrelje, 1303 k. o. 2344 Cerkno, 1333/1 k. o. 2344 Cerkno, 1332/17 k. o. 2344 Cerkno, 1290/4 k. o. 2337 Bukovo, 1997/8 k. o. 2350 Otalež, 498 k. o. 2345 Zakriž, 1992/5 k. o. 2350 Otalež, 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (priloga 5.1)
 6. Predstavitev in potrjevanje načrta upravljanja za Arheološki park Divje babe (priloga 6.1)
 7. Predstavitev in potrjevanje letnega poročila o uresničevanju ukrepov iz akcijskega načrta v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 7.1)
 8. Predstavitev in potrjevanje Kriznega načrta za turizem pripravljenega v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 8.1)
 9. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 9.1)
 10. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 10.1)
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno o odstopu člana Nadzornega odbora Občine Cerkno (priloga 11.1)
 12. Predlog za spremembo Statuta Občine Cerkno – število članov Občinskega sveta (priloga 12.1)
 13. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP KE 01/300 A v Občini Cerkno (ID: 2641) (priloge 13.1, 13.2 in 13.3)
 14. Sprememba Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (priloga 14.1)
 15. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2022 (priloga 15.1)
 16. Sklep o razdelitvi premoženja bivše Občine Idrija (prilogi 16.1 in 16.2)
 17. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.