35. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2022

Številka: 900-003/2022
Datum: 26. 04. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

35. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 10. maja 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 33. seji občinskega sveta dne 24. 2. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Soglasje ustanovitelja k spremembam statuta Zdravstvenega doma Idrija (priloge 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5).
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 in 4.6).
 5. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami *320 k. o. 2344 Cerkno, 1290/4 k. o. 2337 Bukovo, 1992/5 k. o. 2350 Otalež, 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (priloga 5.1).
 6. Seznanitev in ugotovitveni sklep Občinskega sveta Občine Cerkno o odstopu člana Sveta krajevne skupnosti Šebrelje (priloga 6.1).
 7. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev/ ravnatelja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (priloga 7.1).
 8. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022 – 2026 (priloga 8.1).
 9. Zaključni račun Občine Cerkno za leto 2021 (priloge 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 in 9.9).
 10. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2021 (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (priloge 11.1, 11.2 in 11.3).
 12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP KE 06/A216 v Občini Cerkno (ID: 2835) (prilogi 12.1, 12.2 in 12.3).
 13. Podelitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 1332/2 k .o. 2344 Cerkno ter na zemljiščih parcelni številki 68/33 in 68/2, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 13.1).
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.