Sklic 14. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0004/2024

Datum: 5. 6. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

14. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 20. junija 2024 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 13. seji občinskega sveta dne 23. 5. 2024 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Poročilo o izvedenih aktivnostih iz LEK v 2023 ter plan aktivnosti za 2024 – GOLEA
 4. Tehnična posodobitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno
 5. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mestne knjižnice in čitalnice Idrija
 6. Pobude in vprašanja svetnikov

ŽUPAN:

Gašper Uršič, l. r.

GRADIVO:

Gradivo 14. seje (.zip datoteka)

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.