Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0006/2023
Datum: 9. 5. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 18. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
  2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 6. seji občinskega sveta dne 11. 5. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
  3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 3.1).
  4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – druga obravnava (priloga 4.1).
  5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – druga obravnava (priloge 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 in 5.6p).
  6. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (priloga 6.1).
  7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 7.1).
  8. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 8.1).
  9. 9. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 9.1).
  10. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.