Sklic 11. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0001/2024

Datum: 26. 2. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

11. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 7. marca 2024 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 10. seji občinskega sveta dne 12. 10. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1)
 3. Soglasje k zadolžitvi Javnega podjetja Komunala Idrija d.o.o. (priloga 3.1)
 4. Soglasje k predlogu sistematizacije delovnih mest v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2023/2024 (priloga 4.1)
 5. Sklep o oblikovanju oddelkov v Vrtcu Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 5.1)
 6. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 6.1)
 7. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (priloga 7.1)
 8. KVIAZ (priloga 8.1):
  • Imenovanje predstavnika občine v svetu zavoda ZD IDRIJA
  • Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v svetu OI JSKD Idrija
  • Ugotovitveni sklep o odstopu člana Občinskega sveta Občine Cerkno in imenovanje nadomestnega člana
 9. Problematika umika JD z zemljišča s parcelno številko 271/2 k. o. 2349 Šebrelje
 10. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami (prilogi 10.1 in 10.2):
  • 1317/14 k. o. 2344 Cerkno,
  • 1315/13 k. o. 2344 Cerkno,
  • 1315/17 k. o. 2344 Cerkno.
 11. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 – prva obravnava (priloge 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9)
 12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – hitri postopek (priloga 12.1)
 13. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Idrija – hitri postopek (priloga 13.1)
 14. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – hitri postopek (priloga 14.1)
 15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – hitri postopek (priloga 15.1)
 16. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno (prilogi 16.1 in 16.2)
 17. Pobude in vprašanja svetnikov
  • Seznanitev o podaljšanju najemne pogodbe o izjemni dodelitvi neprofitnega stanovanja,
  • Seznanitev o začasnem financiranju Občine Cerkno v obdobju januar – marec
  • Seznanitev o poteku Zbora občanov KS Otalež.

ŽUPAN:

Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta

− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno

− Občinski svet Občine Idrija

− Upravna enota Idrija

− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.