Sklic 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0003/2024
Datum: 9. 5. 2024
Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

13. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 23. maj 2024 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 12. seji občinskega sveta dne 21. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Poslovanje javnih zavodov v letu 2023
  a. Zdravstveni dom Idrija
  b. Osnovna šola Cerkno
  c. ZT Cerkno
  d. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – Bevkova knjižnica Cerkno
  e. Glasbena šola Idrija
  f. CSD Severna Primorska, ENOTA IDRIJA
  g. Mestni Muzej Idrija
  h. Dom upokojencev Idrija – Pomoč na domu
  i. ZPM Idrija
 4. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno
 5. Uskladitev cene Pomoči družini na domu v Občini Cerkno
 6. Zaključni račun proračuna za leto 2023
 7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mestne knjižnice in čitalnice Idrija
 8. Soglasje k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
 9. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Idrija
 10. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Idrija
 11. Poročilo o izvajanju Letnega programa mladine v Občini Cerkno za leto 2023
 12. Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2023
 13. Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Cerkno za leto 2023
 14. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
 15. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP 06/A306 v Občini Cerkno (ID 3868)
 16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP KE 06/A438 v Občini Cerkno (ID 4063)
 17. Seznanitev o vpisu v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
 18. Pobude in vprašanja svetnikov

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l. r.

GRADIVO:

Gradivo 13. seje (.zip datoteka)

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.