Sklic 12. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0002/2024

Datum: 14. 3. 2024

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

12. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 21. marca 2024 ob 19:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 11. seji občinskega sveta dne 7. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Predstavitev namena in ciljev Občinske celostne prometne strategije županu in občinskemu svetu (priloga 3.1)
 4. Poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2023 (priloga 4.1)
 5. Soglasje k delovni uspešnost ravnatelja OŠ Cerkno (priloga 5.1)
 6. Soglasje k delovni uspešnost direktoric MKČI (priloga 6.1)
 7. Odlok o spremembah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (prilogi 7.1 in 7.2)
 8. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2024 – druga obravnava (priloge 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 in 8.7)
 9. Letni program mladine v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 9.1)
 10. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 10.1)
 11. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2024 (priloga 11.1)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.