Sklic 8. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0007/2023
Datum: 25. 8. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

8. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 1.1).
  2. Umik javnega dobra z zemljišča s parcelno številko 1997/9 k. o. 2350 Otalež (priloga 2.1).
  3. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 3.1 in 3.2).
  4. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
  5. Letno poročilo o izvajanju mladinskih programov v Občini Cerkno za leto 2022 (prilogi 5.1 in 5.2).
  6. Svet Mestnega muzeja Idrija – predlog sklepa Občinskemu svetu Občine Cerkno (priloge 6.1, 6.2, 6.3 in 6.4).
  7. Imenovanje predstavnikov Občine Cerkno v Svet Zavoda za turizem Cerkno za mandatno obdobje 2023 – 2027 (priloga 7.1).
  8. Sklep o manjši notranji igralni površini v enoti Vrtec Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno (priloga 8.1).

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 30. 8. 2023 do 13h.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)