Javni natečaj – DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Javni natečaj za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar, stopnja naziva III.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogojiNajmanj predpisana izobrazba:Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001 /Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – 17002 /Magistrska izobrazba – 17003Znanje uradnega jezika 6 let delovnih izkušenjusposabljanje za imenovanje v nazivstrokovni izpit iz upravnega postopkafunkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viridržavljanstvo Republike Slovenijeda oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecevda zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Dodatna funkcionalna znanjauporaba računalniških programovvozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogojiDA, možnost dela od doma v skladu z notranjim aktom delodajalca
Poskusno deloDA, 6 mesecev

Delovne izkušnje so v skladu s 13. točko 6. člena ZJU delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22– ZDeb).

V primeru, da kandidat nima pridobljenega funkcionalnega znanja s področja vodenja v upravi, mora le-ta znanja pridobiti v petnajstih (15) mesecih od imenovanja na položaj skladno s tretjim odstavkom 81. člena ZJU.

Naloge na tem delovnem mestu:

  • vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
  • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
  • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugega javnega uslužbenca občinske uprave, 
  • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 
  • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, 
  • predlaga županu sprejem določenih odločitev, 
  • opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,

3. izjavo kandidata da:

–  je državljan Republike Slovenije,

–  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,

5. pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

6. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

7. pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih s področja vodenja v upravi ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

8. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje na položajnem uradniškem delovnem mestu Direktor občinske uprave, v nazivu podsekretar, stopnja naziva III. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave” na naslov:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno

do 27.2.2024

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0002/2024
Datum: 12. 2. 2024    

Župan Občine Cerkno
Gašper Uršič

Spominski večer ob 80-letnici: Franja – zmaga človečnosti

Mestni muzej Idrija, Osnovna šola Cerkno in Občina Cerkno vas vabimo na spominski večer Franja – zmaga človečnosti. V pripovednem večeru, posvečenem 80-letnici ustanovitve Partizanske bolnice Franja, se bodo prepletale zgodbe osebja, ranjencev in domačinov ter pesmi, ki so jih povezovale in tolažile v težkih trenutkih. Obogatila jih bo projekcija fotografij in odlomkov iz dveh dokumentarnih filmov ter prispevek šolarjev. Prireditev bo 7. februarja 2024, ob 18. uri, v Osnovni šoli Cerkno. Lepo vabljeni, da skupaj počastimo naš dragulj in zapuščino, na katero smo upravičeno ponosni! Vstop prost.

V Cerknem včeraj spravna slovesnost ob 80-letnici poboja na Lajšah

V Cerknem je včeraj zvečer potekala spravna slovesnost v spomin na dogodke izpred 80 let, ko so na Lajšah 3. februarja 1944 usmrtili skupino domačinov, ki so jih partizanske oblasti obtožile izdaje partijske šole in jim s tem pripisale krivdo za žrtve ob nemškem napadu na omenjeno šolo. Ta se je zgodil le nekaj dni prej, 27. januarja, v Cerknem. V časovnem razponu enega tedna se je torej dogodila tragedija v dveh medsebojno vzročno-posledično povezanih dejanjih, ki je zahtevala skupno 64 človeških življenj. Na Lajšah so usmrtili 14 domačinov, od tega dva duhovnika iz Cerknega, enemu od obtoženih, Josipu Bavconu pa se je uspelo rešiti.

Zgodovinska dejstva in okoliščine je predstavil zgodovinar mag. Sandro Oblak, ki je izpostavil, da je zgodovina velika učiteljica, mi pa njeni ne najboljši učenci. Tudi Cerkljani po vojni niso imeli celostnega pogleda na preteklost. Dopolnil ga je šele zgodovinar dr. Boris Mlakar leta 2000 v knjigi Tragedija v Cerknem pozimi 1944, Sandro Oblak pa v knjigi Z udarno pestjo, ki je izšla leta 2020.

Kmalu po demokratičnih spremembah na Slovenskem je bila na binkoštno nedeljo, maja 1991, na Lajšah spravna slovesnost za vse žrtve druge svetovne vojne na Primorskem, hkrati pa so tudi simbolno pokopali cerkljanske žrtve. Julija 1995 so prostor dokončno uredili z blagoslovom kapelice, križevega pota in spomenika ob breznu. Že ob prvi slovesnosti so na pobudo tedanjega koprskega škofa msgr. Metoda Piriha načrtovali, da bodo Lajše kraj, kjer se bo celotna Primorska zbirala k molitvi za vse pobite pred vojno, med njo in po njej, kar se je tudi zgodilo. Cerkljanski župnik Matej Kobal je tako posebej izpostavil pomen sprave:

Kar sta včeraj v svojih nagovorih zbranim, med njimi so bili številni sorodniki žrtev na Lajšah, posebej poudarila tudi župan in podžupan Cerknega, Gašper Uršič in David Bašelj. Včerajšnji dogodek bo danes ob 15. uri dopolnila sv. maša na Lajšah, ki ji bo sledila molitev za žrtve pri jami. 

Vir

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik (6. 2.)

Vabljeni v torek, 6. 2., ob 16. uri v prostore Večnamenskega centra Cerkno. Svoj termin predhodno rezervirajte na telefonski številki 05 37 43 911.

Spravna slovesnost ob 80-letnici pobojev na Lajšah

V spomin na dogodke izpred 80 let bo v dvorani Glasbene šole Cerkno v soboto, 3. februarja, ob 19. uri potekala spravna slovesnost, na katerem bodo spregovorili podžupan Občine Cerkno David Bašelj, zgodovinar Sandro Oblak in župnik Matej Kobal. V nedeljo, 4. februarja, bo ob 15. uri na Lajšah maša za vse pobite v dogodku, po njej pa bo pri jami molitev za žrtve.

Vabljeni!

Spravna slovesnost ob 80. letnici poboja na Lajšah – plakat (.pdf datoteka)

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Cerknem

Ponedeljek, 5. 2., in 12. 2. ob 16.30. uri v prostorih Večnamenskega centra Cerkno. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 05 37 43 911.

V Cerknem 47. Partizanske smučine

Smučarski center Cerkno je danes gostil 47. prireditev Partizanske smučine Cerkno ’45, ki ohranja spomin na prve organizirane smučarske tekme v Cerknem sredi okupirane Evrope. Danes to ni le spominski dogodek, ampak zlasti prireditev, ki ob smučarskih tekmovanjih povezuje in združuje različne generacije.

Tradicionalna prireditev poteka v spomin na dogodke januarja 1945, ko so v osvobojenem Cerknem sredi vojne vihre v tedanji okupirani Evropi potekale prve organizirane partizanske smučarske tekme v veleslalomu, patruljnih tekih in skokih.

“Ta zgodovinski dogodek ima vseslovenski in mednarodni pomen, saj so bile to edinstvene vojaške smučarske tekme v času druge svetovne vojne. To, da so se naši ljudje v času borbe za preživetje ter boja proti fašizmu in nacizmu odločili za organizacijo takega tekmovanja, je nekaj enkratnega in nekaj, kar nam mnogi zavidajo,” je poudaril predsednik organizacijskega odbora prireditve Miha Butara.

Na odprtju tekem je dopoldan zbrane pozdravil župan Občine Cerkno Gašper Uršič, nekdanji načelnik Generalštaba Slovenske vojske (SV) Andrej Osterman pa je v slavnostnem nagovoru poudaril pomen spominskega dogodka, zlasti pri povezovanju med civilno in vojaško sfero ter med generacijami.

“Vsi udeleženci tekmovanja imajo isti motiv: najprej sodelovati in potem tudi doseči čim boljši športni rezultat. To je tudi priložnost za povezovanje Slovenske vojske z veterani in drugimi udeleženci ter primer odličnega vojaško-civilnega sodelovanja,” je izpostavil Osterman.

Dogodka se je udeležilo 265 tekmovalcev, članov veteranskih in domoljubnih organizacij ter SV, ki so se pomerili v veleslalomu. Uvodoma so se po progi simbolno s slovensko zastavo spustili smučarji starodobniki, demonstracijska skupina Edmunda Čibeja Društva Gora s Predmeje ter novaški lok smučarji TD Novaki.

Tekmo so odprli člani Zveze združenj borcev (ZZB) za vrednote NOB Slovenije, ki so jim sledili pripadniki SV, Policijskega veteranskega združenja Sever, Združenja veteranov vojne za Slovenijo in Zveze slovenskih častnikov. Slednji so tekmovali v sklopu 18. prvenstva veteranov vojne za Slovenijo.

Pokale združenja Sever so ekipno odnesli domov tretjeuvrščena ekipa Ljubljane, drugouvrščena ekipa Celja in prvouvrščena iz Zasavja. Med veterani vojne za Slovenijo pa so se ekipno najbolje odrezali tretjeuvrščena Mežiška dolina, druga Zgornja Gorenjska in prva Idrija-Cerkno, ki je domov odnesla še prehodni pokal.

Na zaključni slovesnosti je zbrane nagovoril podpredsednik ZZB za vrednote NOB Ivan Svetlik, ki se je zahvalil tekmovalcem za ohranjanje tradicije in spomina na dogodke izpred 79 let. Butara pa je poudaril najpomembnejše vrednote, ki jih bodo z organizacijo ohranjali tudi v prihodnje: “Odločnost in pripravljenost slovenskega naroda, da se brani v času, ko mu je bilo najhuje, kot so se v času druge svetovne vojne naši partizani borili proti fašizmu in nacizmu ter zmagali skupaj s pripadniki protinacistične zavezniške koalicije. Prenos teh vrednot v današnji čas je zelo pomemben kot tudi povezovanje med generacijami.”

V prihajajočem tednu se bodo v veleslalomu pomerili tudi osnovnošolci z Idrijskega, Cerkljanskega ter Selške in Poljanske doline.

Vir

Zemljišča občinskih cest – Obvestilo in opozorilo

Občina Cerkno je bila v zadnjih dneh obveščena, da lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, na dom prejemajo listine podjetja iz Ljubljane (ki se ukvarja z geodetskimi in nepremičninskimi storitvami), s katerimi imenovano podjetje želi prevzeti zastopanje lastnikov zemljišč v postopkih pridobitve odškodnine za zemljišča, kjer potekajo ceste.

Občina Cerkno v zadnjih letih pospešeno ureja pogodbena razmerja z lastniki zemljišč, po katerih potekajo občinske ceste, zato ne vidimo nobene potrebe po  tem, da bi lastniki zemljišč vstopali v pooblastilna razmerja po ponudbi podjetja. Občina Cerkno zemljišča po katerih potekajo ceste odkupuje po cenitvah, ki jih izdelajo pooblaščeni cenilci oz. po metodi določanja vrednosti nepremičnin glede na vrednost že odkupljenih primerljivih zemljišč. Za odkupe zemljišč vključenih v cestno telo smo v letu 2023 plačali 61.712 €, ter 3.164 € za odškodnine.

Občina Cerkno lastnike opozarja, da morajo biti še posebej pozorni na določbe, ki jih podjetje v drobnem tisku daje v podpis.

Na podlagi vsega navedenega lastnike zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, naprošamo, da skrbno razmislijo o ponudbi podjetja oz. jim močno odsvetujemo, da z njimi sklenejo kakršenkoli dogovor o zastopanju.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Otaležu

Ponedeljek, 15. 1., in 29. 1. ob 16. uri v PGD Plužnje v Otaležu. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 041 286 681.

Označba porekla blaga »Idrijska čipka«

PRIOBITEV PRAVICE DO OZNAČEVANJA ČIPK Z OZNAČBO POREKLA BLAGA »IDRIJSKA ČIPKA«

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2024.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2024, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani https://www.festivalidrijskecipke.si/geografska-oznacba-idrijska-cipka/pridobitev-dovoljenja/ , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebo na sedežu Čipkarske šole Idrija.