Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0009/2023

Datum: 2. 10. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

10. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 12. oktobra 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne 18. 5. 2023, 8. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 25. 8. 2023, 9. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 22. 9. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Zavod za turizem Cerkno) (priloga 3.1)
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2023 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8)
 5. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2)
 6. Sodni postopki v zvezi z vodovodom Dolenji Novaki (priloga 6.1)
 7. Umik javnega dobrega z zemljišč:
  • s parcelno številko 806/9 k. o. 2343 Planina (priloga 7.1)
  • s parcelno številko 1303/2 k. o. 2344 Cerkno (priloga 7.2)
  • s parcelno številko 763/3 k. o. 2352 Gorenji Novaki (priloga 7.3)
 8. Predlog menjave zemljišč s parcelnimi številkami 68/33, 478/1, 465/4, 465/5 in 465/6, vse k. o. 2344 Cerkno, za zemljišči 56/11 in 599/1, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 8.1)
 9. Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 9.1)
 10. Problematika zemljišča s parcelno številko 233/10 k. o. 2344 Cerkno (priloga 10.1)
 11. Sklep o določitvi tržne najemnine za neprofitna stanovanja (prilogi 11.1 in 11.2)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • Člani sveta
 • Novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.