Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0004/2023
Datum: 6. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 3. seji občinskega sveta dne 16. 2. 2023 in na 4. (dopisni) seji občinskega sveta dne 29. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1).
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – druga obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Registracija dodatne dejavnosti LTO Laufar Cerkno (priloga 4.1).
 5. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 5.1).
 6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 6.1).
 7. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga 8.1).
 9. Elaborat o oblikovanju cen osnovni pogreb v Občini Cerkno (priloga 9.1).
 10. Skupni občinski program varnosti občin Idrija in Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023 (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Cerkno in direktorja ZD Idrija (priloge 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 in 13.5).
 14. Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (prilogi 14.1 in 14.2).
 15. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: – imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska – imenovanje Nadzornega odbora Občine Cerkno – imenovanje pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v Občini Cerkno (prilogi 15.1 in 15.2).
 16. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 16.1).
 17. Sklep o zaključnem računu Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 17.1, 17.2, 17.3 in 17.4.
 18. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – hitri postopek (priloge 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 in 18.11).
 19. Pobude in vprašanja svetnikov (priloga 19.1).
 20. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Cerkno (priloge 20.1, 20.2 in 20.3).

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.