Namera o sklenitvi neposredne pogodbe najem prostorov v I. nadstropju stavbe na naslovu Trg prekomorskih brigad 1 ter dela skladiščnega prostora v pritličju stavbe Mostaniška cesta 2

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/1879/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem prostorov v I. nadstropju stavbe na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, stoječe na zemljišču s parcelno številko 40/5 k. o. 2344 Cerkno, ter dela skladiščnega prostora v pritličju stavbe na naslovu Mostaniška cesta 2, stoječe na zemljišču s parcelno številko 353/2 k. o. 2344 Cerkno.

Namera (.pdf datoteka)

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/2023) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.

Prilogi:

Javni razpis – za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Javni razpis – razpisna dokumentacija in navodila (.pdf datoteka)

Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parcela 1997-9 ko Otalež

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež.

Prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež (.pdf datoteka)
Prijava na namero št. 478-0062/2022-6 z dne 25. 10. 2023 (.pdf datoteka)

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/2023), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1.11.2022 do 31.10.2023.

Prilogi:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 (.pdf datoteka)
Javni razpis – prijavni obrazec (.pdf datoteka)

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/2023) Občina Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.

Javni razpis – za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Javni razpis – razpisna dokumentacija in navodila (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2023, in sicer:

  • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev in organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
  • neposredno sklenjene pogodbe.

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 (.pdf datoteka)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo (.pdf datoteka)

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18, v nadaljevanju Uredba) in Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2023 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 1 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 2 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 3 (.pdf datoteka)