Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2023, in sicer:

  • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev in organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2023,
  • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
  • neposredno sklenjene pogodbe.

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 (.pdf datoteka)

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo (.pdf datoteka)

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, skladno z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR, v nadaljevanju ZSPDSLS-1), 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 31/18, v nadaljevanju Uredba) in Načrtom ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Cerkno za leto 2023 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine.

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 1 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 2 (.pdf datoteka)
Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine Cesta OF 6, Cerkno – obrazec 3 (.pdf datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023 (24. avgust 2023)

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023.

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2023 (.pdf datoteka)
Javni razpis – sklep (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.docx datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2023, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov (.pdf datoteka)

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2023 – prejemniki

V priponki objavljamo seznam prejemnikov in višino odobrenih sredstev.

Javni razpis – prejemniki in višina sredstev (.pdf datoteka)

Namera neposredna pogodba – najem kolesarnice v Cerknem

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem brunarice na zemljišču s parcelno številko 40/6 k. o. 2344 Cerkno, in del zemljišča parcelna številka 40/6 k. o. 2344 Cerkno.

Namera neposredna pogodba – najem kolesarnice v Cerknem (.pdf datoteka)