Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2021 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2021 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2020 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2020 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 18. 3. 2021 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2021, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2022

Zahtevki in poročila o sofinanciranju programov in projektov s področja družbenih dejavnosti za leto 2022.

Priloge:

Zahtevek za izplačilo sredstev – sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij 2022 (.doc datoteka)
Poročilo o realizaciji humanitarnih in invalidskih dejavnosti 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – sofinanciranje kulturnih dejavnosti 2022 (.doc datoteka)
Končno poročilo o porabi sredstev – kulturne dejavnosti 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – mladina 2022 (.doc datoteka)
Poročilo o realizaciji programov – mladina 2022 (.doc datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – šport 2022 (.docx datoteka)
Poročilo o izvedbi programov – šport 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev – mednarodne prireditve 2022 (.docx datoteka)
Poročilo – mednarodne prireditve 2022 (.docx datoteka)
Poročilo – aktivna starost 2022 (.docx datoteka)
Zahtevek za izplačilo sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2022 (.docx datoteka)

Objava rezultatov

Občina Cerkno na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno in Javnega razpisa za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno v letu 2022, objavlja Seznam upravičencev za subvencioniranje stroškov najetih stanovanjskih kreditov.

Priloga:

Objava rezultatov (.docx datoteka)

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021

Predloženo poročilo za leto 2021 je poročilo o realizaciji letnega programa za kulturo v občini. Je nadaljevanje že ustaljenega poročanja o izvajanju štiriletnega Lokalnega programa za kulturo v občini Cerkno za obdobje 2015-2018 (v nadaljevanju kulturni program). Kulturni program, ki ga je Občinski svet Občine Cerkno (v nadaljevanju občina) sprejel dne 4. aprila 2015, je prvi programski dokument občine na področju kulture, ki podaja okvir prihodnje kulturne politike na lokalnem nivoju saj nekatere dolgoročne usmeritve presegajo štiriletno obdobje.

Podrobneje na spodnji povezavi:

Poročilo o uresničevanju letnega programa za kulturo v občini Cerkno za leto 2021 (.pdf datoteka)

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022 – prejemniki

V priponki objavljamo seznam prejemnikov in višino odobrenih sredstev.

Javni razpis – prejemniki in višina sredstev (.pdf datoteka)

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1)  ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju

Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom (šifra delovnega mesta J033007)

Javni natečaj za prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Priloga:

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2022 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2022, in sicer:

  • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2022,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2022,
  • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2022,
  • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2022,
  • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022,
  • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2022,
  • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
  • neposredno sklenjene pogodbe.

Prilogi:

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2022 (.pdf datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 70/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2022 (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.docx datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)