Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem 2022

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEzL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl.US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem

Prilogi:

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem – maj 2022 (.pdf datoteka)
Vloga za dodelitev tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem (.docx datoteka)

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad občine Cerkno za leto 2022

OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno

o  b  j  a  v  l  j  a
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  
BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD
OBČINE CERKNO ZA LETO 2022

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in nagrade podelila:

eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno

in

do tri Bevkove nagrade

za posamezne dosežke na različnih področjih

družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.

Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na različnih področjih družbenega življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.

Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.

Vsebujejo naj:

  • osnovne podatke o predlagatelju,
  • navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,
  • podrobno utemeljitev predloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,

označene z napisom:

»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.

Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 25. avgust 2022.

Komisija za priznanja in nagrade predsednik Andraž Drešček

JAVNI POZIV za dodatne člane Stanovanjske zadruge Cerkno za projekt gradnje stanovanj na lokaciji »Stare policije«

Eden od načinov gradnje stanovanj je tudi preko stanovanjske zadruge. Ta združuje zainteresirane investitorje, imetnike bodočih stanovanj. Tovrstni pristop gradnje stanovanj je v Sloveniji po osamosvojitvi še novost, v evropskem prostoru pa je gradnja stanovanj preko stanovanjske zadruge pogosta, saj je v nekaterih državah več kot deset odstotkov stanovanj zgrajenih preko zadrug. Prednost gradnje stanovanj preko stanovanjskih zadrug je med drugim v tem, da zadružniki oblikujejo površino, funkcionalnost in razporeditev prostorov po svojih potrebah, obenem pa z izbiro materialov in tehničnih rešitev, predvsem pa z zbiranjem ponudb in nadzorom vplivajo na (ugodnejšo) ceno za m2 stanovanja.

Tako je tekom leta 2021 Občina Cerkno kot pobudnik začela s postopki ustanavljanja zadruge, pri čemer je občina eden od zadružnikov. Stanovanjska zadruga Cerkno je bila registrirana februarja letos. V naslednji fazi so pred nami aktivnosti, povezane s pridobitvijo še preostalih zadružnikov, finalizacijo projekta stanovanj in vnovična pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zadruga ima v tem trenutku manj zadružnikov kot je razpoložljivih stanovanj v projektu izgradnje stanovanjskega bloka na lokaciji »Stare policije«. Zato vabimo s tem pozivom nove zainteresirane člane zadruge, ki bi postali lastniki stanovanj po končani investiciji. Edini pogoj za vstop je plačilna sposobnost zadružnika, to je da je sposoben financirati svojo naložbo v stanovanje s prihranki (in najetim bančnim posojilom).

Stanovanja po projektu so treh velikosti: 40 m2, 61 m2 in 67 m2. Zainteresirane vabimo, da oddate svoje vloge, v katere napišete svoje osnovne podatke: priimek, ime, naslov, EMŠO, kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka) ter priložite svojo izjavo o višini prihrankov in informativni bančni izračun o maksimalni višini posojila, ki ga lahko najamete glede na višino svojega dohodka.

Svoje vloge zainteresirani pošljite najkasneje do 5. 5. 2022 na naslov:
Stanovanjska zadruga Cerkno z. o. o.
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
Pripis: vloga za članstvo v zadrugi

Stanovanjska zadruga Cerkno bo prispele vloge pregledala in povabila zainteresirane bodoče člane na informativni dan, kjer bomo predstavili projekt in se podrobneje pogovorili o izvajanju le tega.

Blaž Makuc
Predsednik upravnega odbora
Stanovanjske zadruge Cerkno

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije, z dne 11. 4. 2022, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022.

Priloge:

Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskih kreditov občanov 2022 (.pdf datoteka)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Cerkno (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Vloga (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna.

Priloge:

Javni razpis – večletni kulturni programi z mednarodno udeležbo 2022 (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno za programsko obdobje 2016-2020 (Ur. list RS št. 31/2016) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Ur. list RS št. 207/2021) Občina Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.1 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.2 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 1.3 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 2.1 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 2.2 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 3 (.docx datoteka)
Prijavni obrazec – ukrep 4 (.doc datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18-ZNOrg), 10. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 ) in Letnega programa športa v občini Cerkno za leto 2022, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerkno na 33. seji dne 24. 2. 2022, Občina Cerkno objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – sofinanciranje na področju športa (.pdf datoteka)
Odlok o športu (.docx datoteka)
Merila in kriteriji (.pdf datoteka)
Letni program športa (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Navodila za izpolnjevanje razpisne dokumentacije (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno

Na podlagi Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 49/15 in 31/16), Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in Letnega programa za kulturo Občina Cerkno objavlja Javni razpis za izbor kulturnih dejavnosti ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno.

Priloge:

Javni razpis – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri in vrednotenju kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe – kulturne dejavnosti (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec – kulturne dejavnosti (.doc datoteka)
Ovojnica – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)
Evidenčni list opravljenega prostovoljskega dela – kulturne dejavnosti (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom Občine Cerkno, za leto 2022

Občina Cerkno na podlagi tretjega odstavka 2. člena Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21) in 216. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov v letu 2022, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno.

Priloge:

Javni razpis – aktivna starost (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija – aktivna starost (.docx datoteka)
Ovojnica – aktivna starost (.docx datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v Občini Cerkno v letu 2022

Na podlagi 6. člena Pravilnika o sofinanciranju javnih prireditev v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 31/16 in 16/18) in Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list, št. 207/21) objavlja Občina Cerkno Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev, ki jih bo sofinancirala v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – javne prireditve (.pdf datoteka)
Javni razpis – javne prireditve – dopolnjeni pravilnik (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Pravilnik (.pdf datoteka)
Razpisna dokumentacija za sofinanciranje javnih prireditev (.doc datoteka)
Obrazec – zahtevek za izplačilo sredstev (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)