Namera za sklenitev neposredne pogodbe – parcela 1997-9 ko Otalež

Občina Cerkno na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) – v nadaljevanju ZSPDSLS-1, objavlja Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež.

Prilogi:

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča – s parcelno številko 1997/9 (površina 65 m2), k. o. 2350 Otalež (.pdf datoteka)
Prijava na namero št. 478-0062/2022-6 z dne 25. 10. 2023 (.pdf datoteka)

Točka za digitalno podporo in svetovanje v Cerknem – Digitalni pomočnik

V torek, 7. 11., začne v Cerknem delovati točka za digitalno podporo in svetovanje.

Vsem prebivalcem bo enkrat na mesec na razpolago strokovnjak za vprašanja na temo uporabe računalnika in drugih digitalnih tehnologij, računalniških programov, pametnih telefonov, spletnih aplikacij in vseh drugih zagat v povezavi z digitalnim svetom.

Točka bo delovala v prostorih Večnamenskega centra Cerkno, od 16. do 19. ure.

Za udeležbo na brezplačnem svetovanju je nujna vaša prijava na telefonski številki 05 37 43 911. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.

Vabljeni.

Zbiranje prijav škode na kmetijskih pridelkih zaradi toče in poplav

Občina Cerkno obvešča, da na osnovi sklepov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi

 • TOČE v obdobju od 10. 5. do 1. 8. 2023 in
 • POPLAV obdobju od 3. 8. do 6. 8 in od 28. 8. do 31. 8. 2023.

Za prijavo škode je potrebno izpolniti ustrezen obrazec 2 (obrazci so na voljo tudi v tajništvu Občine Cerkno), ki mora biti s strani oškodovanca podpisan na obeh predvidenih mestih na obrazcu, in ga oddati osebno ali po navadni pošti na sedež Občine Cerkno, Bevkova ul. 9, Cerkno do 14. novembra 2023 do 14. ure.

Navodila za izpolnjevanje Obrazca 2:

obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje podatke (točke od 1.4. do 1.8.): 

 • nosilec KMG (ime in priimek) in kontaktna telefonska številka nosilca,
 • davčna številka nosilca,
 • naslov nosilca,
 • številka KMG – MID,
 • številka transakcijskega računa. 

tabeli (Ocena škode) v obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje rubrike:

 • stolpec A – GERK: številka GERKa
 • stolpec B – Vrsta kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec C – Šifra kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec D – Razred donosa: se ne izpolnjuje
 • stolpec E – Zmanjšanje letnega pridelka oz. poškodovanost: dejanski odstotek poškodovanosti
 • stolpec F – Površina poškodovane kulture: dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERKu (v primeru da ima en GERK več kultur, se vpiše isti GERK za vsako kulturo posebej)  
 • stolpec G – Škoda EUR: se ne izpolnjuje
 • stolpec H – Zavarovalnica in št. zav. police: se ne izpolnjuje

K vlogi je potrebno priložiti kopijo subvencijske (zbirne) vloge za leto 2023 (kopija zbirne vloge je potrebna zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec).

V primeru, da je bil pridelek zavarovan, je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police.

Za dodatne informacije lahko oškodovanci pokličejo na telefonski številki 05 37 34 648 ali 05 37 75 068. 

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, v kolikor bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode. Pristojnost Občine Cerkno je zbrati vloge oškodovancev in jih posredovati na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Priloge:
Seznam in šifrant kmetijskih kultur (.docx datoteka)
Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, obrazec 2 – toča 2023 (.docx datoteka)
Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, obrazec 2 – poplave 2023 (.docx datoteka)
Dopolnilni sklep k Sklepu št. 844-31/2023-4-DGZR – toča 2023 (.pdf datoteka)
Dopolnilni sklep k Sklepu št. 844-34/2023-1-DGZR – poplave 2023 (.pdf datoteka)

Mobilna enota programa DORA konec oktobra ponovno v Idriji

Konec oktobra se bo v Idriji začel peti krog slikanja žensk z mamografijo v mobilni enoti programa DORA. Mobilna enota DORA bo od srede, 25. oktobra do sredine januarja 2024 stala pred Zdravstvenim domom (ZD) Idrija, k slikanju pa bodo povabljene ženske med 50. in 69. letom iz občin Idrija in Cerkno.

V Idriji bo to že peti krog slikanja – udeležba povabljenih je iz kroga v krog višja

Prvič je mobilna enota pred ZD Idrija stala leta 2015, drugič novembra 2017, tretjič decembra 2019 in zadnjič (četrtič) oktobra 2021. Pred dvema letoma, ko je bila mobilna enota programa DORA v Idriji zadnjič, je bilo na slikanje povabljenih 1.692 žensk. Na slikanje jih je tedaj prišlo 87 %, kar je najboljša udeležba in je presegla celo zadnjo udeležbo pred štirimi leti, leta 2019. Takrat je bila udeležba žensk 85-odstotna. Med vsemi slikanimi so zaradi odkritih sprememb na mamografskih slikah 51 žensk povabili na dodatne preiskave in med njimi so pri 11 ženskah odkrili raka dojk. V zadnjem krogu (leta 2021) pa so na dodatne obravnave na Onkološki inštitut Ljubljana povabili 37 žensk, raka dojk so odkrili pri manj kot 10 ženskah.

Mobilna enota bo stala na isti lokaciji kot pretekla leta

Mobilna enota programa DORA bo tako kot doslej stala na parkirišču ob ZD Idrija. Mamografije bodo opravljali posebej za program DORA izobraženi in usposobljeni radiološki inženirji z Onkološkega inštituta Ljubljana – vsak delovni dan, od ponedeljka do petka, med 8. in 14. uro. Mobilna enota DORA bo v Idriji do januarja 2024, povabili bodo okoli 1.700 žensk.

Cilj DORE je zgodnje odkrivanje raka dojk

Dolgoročni cilj programa zgodnjega odkrivanja raka dojk DORA je do tretjine manj smrti žensk med 50. in 69. letom zaradi raka dojk. Raka dojk v programu DORA odkrivajo z mamografijo, ki je edina metoda za zgodnje odkrivanje raka dojk pri ženskah v starostni skupini od 50 do 69 let, s katero lahko odkrijejo raka dojk še preden se pojavijo tipni ali vidni znaki bolezni. Cilj zgodnjega odkrivanja raka dojk s presejalno mamografijo v programu DORA je zmanjševanje umrljivosti žensk zaradi raka dojk v Sloveniji za 25 do 30 odstotkov.

V programu DORA so z dosedanjo udeležbo žensk na mamografiji v Idriji zelo zadovoljni in želijo pohvaliti ozaveščenost žensk ter promocijo zdravja, ki jo izvajajo lokalni zdravstveni sodelavci. Tudi tokrat vabijo vse ženske, da se na povabilo programa DORA odzovejo in se udeležijo mamografije, s katero v programu DORA odkrivajo majhne rake dojk, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno.

Za mamografijo v programu DORA napotnica ni potrebna

Ženske mamografijo v programu DORA opravijo brez napotnice in doplačil, potrebujejo le kartico zdravstvenega zavarovanja z urejenim osnovnim zdravstvenim zavarovanjem v Republiki Sloveniji.   Sodelavci programa DORA ženske spodbujajo, da se ženske odzovejo na pisno vabilo, ki ga bodo prejele iz programa DORA. Na vabilu bodo navedeni datum in ura pregleda ter lokacija mobilne enote.

Brezplačna izobraževanja in svetovanja za dvig digitalnih kompetenc

Pobude in potrebe lokalnega prebivalstva, da si želijo več izobraževanj in usposabljanj za dvig svojih digitalnih kompetenc, so prispevale k pripravi in začetku izvajanja projekta Skupaj za več znanja. Posebna pozornost je v projektu namenjena izboljšanju digitalnih spretnosti prebivalcev območja LAS s CILjem, omogočanju dostopnosti do digitalnih tehnologij, izobraževanj, usposabljanj in strokovne podpore, ki jim bo blizu tako v vsebinskem kot prostorskem smislu.

Nosilec projekta je LAS s CILjem, ostali partnerji pa Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec in Zavod ID20, zavod za inovacije v dediščini. Vsebina projekta je nadgradnja projekta sodelovanja Digitalne rešitve ZA izzive podeželja, ki se je izvajal v letih od 2017 do 2021 na območju vseh treh občin. 

V času od oktobra letos do aprila 2025 bomo na območju občin Cerkno in Idrija, pri čemer se bomo najprej osredotočili na podeželska območja, izvedli 72 usposabljanj z digitalnimi vsebinami. Pri izvedbi se bomo posluževali naše mobilne računalniške učilnice, nekaj potrebne opreme pa bomo še dokupili. Občina Logatec ustrezne računalniške opreme za izvedbo digitalnih izobraževanj nima, zato se je za njihove potrebe nabavilo novo.

Poleg tega bo v vseh treh občinah začela delovati točka za digitalno podporo in svetovanje, poimenovali smo jo Digitalni pomočnik. Enkrat na mesec bo prebivalcem v vsaki občini na razpolago naš strokovnjak za vprašanja na temo uporabe računalnika in drugih digitalnih tehnologij, računalniških programov, pametnih telefonov, spletnih aplikacij itd. V Logatcu bo ta točka delovala v prostorih Knjižnice Logatec, v Idriji v skupnostnem prostoru Pr’ Golitu, v Cerknem pa v prostorih Večnamenskega centra. Prvo tako svetovanje je bilo že izvedeno v Logatcu, v Idriji bo zadnji četrtek v oktobru, v Cerknem pa drugi torek v novembru.

Poleg tega bomo v vseh treh občinah izvedli predavanja, namenjena razumevanju tveganj in groženj v digitalnih okoljih ter družbenih učinkov digitalnih tehnologij, in s tem skušali prispevati k širši digitalni pismenosti prebivalstva.

O izvedbi vseh aktivnosti bomo prebivalce sproti obveščali na spletnih straneh nosilca projekta in občin ter preko množičnih medijev.

Vse aktivnosti bodo za udeležence brezplačne, saj bodo financirane s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Republike Slovenije in vseh treh občin.

Osnovne informacije o projektu:

 • Partnerji: LAS s CILjem, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec, ID20, zavod za inovacije v dediščini
 • Celotna vrednost projekta: 59.989,79 EUR, od tega znašajo nepovratna sredstva 49.253,61 EUR
 • Čas izvajanja projekta: julij 2023-maj 2025
 • Cilji projekta: vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest, izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju). 
 • Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl 
 • Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/ 

Kontaktna oseba: Mateja Bizjak
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija
T: 05 37 43 911
E: mateja.bizjak@icra.si
W: icra.si

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/2023), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1.11.2022 do 31.10.2023.

Prilogi:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 (.pdf datoteka)
Javni razpis – prijavni obrazec (.pdf datoteka)

Sklic 10. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0009/2023

Datum: 2. 10. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

10. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 12. oktobra 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 7. seji občinskega sveta dne 18. 5. 2023, 8. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 25. 8. 2023, 9. (dopisni) seji občinskega sveta z dne 22. 9. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Zavod za turizem Cerkno) (priloga 3.1)
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2023 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8)
 5. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2)
 6. Sodni postopki v zvezi z vodovodom Dolenji Novaki (priloga 6.1)
 7. Umik javnega dobrega z zemljišč:
  • s parcelno številko 806/9 k. o. 2343 Planina (priloga 7.1)
  • s parcelno številko 1303/2 k. o. 2344 Cerkno (priloga 7.2)
  • s parcelno številko 763/3 k. o. 2352 Gorenji Novaki (priloga 7.3)
 8. Predlog menjave zemljišč s parcelnimi številkami 68/33, 478/1, 465/4, 465/5 in 465/6, vse k. o. 2344 Cerkno, za zemljišči 56/11 in 599/1, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 8.1)
 9. Imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (priloga 9.1)
 10. Problematika zemljišča s parcelno številko 233/10 k. o. 2344 Cerkno (priloga 10.1)
 11. Sklep o določitvi tržne najemnine za neprofitna stanovanja (prilogi 11.1 in 11.2)
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

 • Člani sveta
 • Novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Motena vodooskrba – Otalež (11. 10. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Otalež obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 11. oktobra 2023 med 15. in 18. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pozdrav jeseni napolnil kulturno dvorano v Ravnah pri Cerknem

Na prvo oktobrsko nedeljo se je v Ravnah pri Cerknem odvijala že šestnajsta prireditev Pozdrav jeseni, ki jo oblikujejo Ravnanske podokničarke – skupina deklet in žena, ki deluje kot sekcija Kulturnega društva Zora Ravne.

Program prireditve Pozdrav jeseni že vrsto let opominja na pomembnost ohranjanja kulturne dediščine in ljudskega izročila.

Tudi letos so se s humornim skečem in pesmijo predstavile Ravnanske podokničarke. V goste so povabile harmonikarja Gašperja Šego, pevce ljudskih pesmi Jerbas, Ano Balantič, ki je prestavila del pesniške zbirke Mavrica v temi in trio Šubic.

Polna dvorana kulturnega doma v Ravnah pri Cerknem je še enkrat dokazala, da pesem in dobra volja vedno (z)družita vse generacije.

Tjaša Jurman

Voščilo ob prazniku občine Cerkno

Spoštovane občanke, spoštovani občani.

Danes praznujemo poseben dan. Dan, ko se ozremo nazaj na prehojeno pot naše Občine in obenem z zanosom zremo v čas, ki je pred nami. Prav je, da se spomnimo dosežkov, ki smo jih dosegli skupaj in iščemo navdih za nove izzive, ki nas še čakajo, da jih realiziramo.

Cerkno je kraj, kjer domujemo različne generacije, kjer se srečujejo različni pogledi in kjer skupaj ustvarjamo kvalitetno prihodnost. Pomembno je, da ohranjamo našo tradicijo, hkrati pa se moramo prilagajati okoliščinam, ki spreminjajo svet okoli nas.

Danes, ko slavimo praznik naše Občine, se ne morem izogniti besedam hvaležnosti. Narava nas je letos postavila pred nepredstavljive izzive, a na drugi strani smo ob poplavah in vetrolomu doživeli tudi izjemno enotnost in okrepili medsebojno pomoč.

Ponosen sem na to, kako smo se odzvali na krizne dogodke, zavedam pa se, da moramo skupnostno skrbeti za našo Občino tudi v mirnejših časih. Le tako bomo lahko gradili boljšo prihodnost za nas vse.

Tako naj bo današnji praznik predvsem priložnost za izražanje hvaležnosti, za povezovanje in pozitiven pogled naprej, k razvoju naše Občine.

Hvala vam, občanke in občani, za vaš prispevek k skupnosti, za vašo srčnost in predanost.

Gašper Uršič