Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja osnutek Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno, ki jo je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala v času vključno od petka 17. 5. 2024 do vključno ponedeljka 3. 6. 2024.

Gradivo je  objavljeno spodaj. Zaradi lažjega pregleda bo grafični del objavljen tudi na spletni strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi:

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=cerkno

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer v času uradnih ur, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe, mnenja in predloge k razgrnjenemu osnutku TP OPN Cerkno.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A438, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana januarja 2024, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 936/3, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_06-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A438 (.pdf datoteka)
Lokacijska preveritev PEUP KE 06/A 438 id 4063 – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve za PEUP KE 06/A348 (.pdf datoteka)

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A306, ki ju je izdelalo podjetje ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan oktobra 2023, dopolnjeno aprila 2024.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 168/8, k.o. 2341 Dolenji Novaki.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 23. 4. 2024 do vključno 8. 5. 2024.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_05-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A306 (.pdf datoteka)
OPN OC – Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora KE 06/A 306) – elaborat (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)

Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev 08 občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja predlog Sprememb in dopolnitev št. 8 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 08 OPN).

Javna razgrnitev bo potekala od vključno petka, 24. 3. 2023, do vključno nedelje, 9. 4. 2023.

Gradivo je objavljeno spodaj.

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času, ter odgovore objavil na spletni strani Občine Cerkno.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer ob sredah od 13. do 17. ure, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD 05 OPN Cerkno. Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Prilogi:

Javno naznanilo (.pdf)
SD08OPN – Predlog (.pdf)

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 09/A9

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 09/A9, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec, julija in avgusta 2022.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 1626/4, 1598/1, 1597/2, vse k.o. 2350 Otalež.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 22. 8. 2022 do vključno 6. 9. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_03-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi (.pdf datoteka)
Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)
Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi ID 2911 – elaborat (.pdf datoteka)

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_02-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216 (.pdf datoteka)

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)

Občinski prostorski načrt občine Cerkno – lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 216) – elaborat (.pdf datoteka)

Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo pobud za spremembo občinskega prostorskega načrta občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da se zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 06 OPN Občine Cerkno podaljša do 31. 3. 2022.

Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati novih pobud. Če pa pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Pobudo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Cerkno.

Obrazec – pobuda-spr_OPN (.pdf datoteka)

V postopek obravnave sprememb in dopolnitev OPN 06 bodo vključene v danem roku posredovane pobude s priloženim dokazilom o plačilu takse.

Skladno z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 133/20) višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe 200,00 evrov;
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 evrov.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska in vodna zemljišča) se taksa ne plača (npr. sprememba iz stavbnega zemljišča nazaj v kmetijsko ali gozdno zemljišče).

V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. Taksna obveznost nastane takrat, ko je na občini vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.

Taksa se plača na vplačilni podračun Občine Cerkno, št. SI56 0121 4010 0014 833, sklic SI 00 015, namen nakazila: plačilo takse – pobuda.

Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, kar pa ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu.

Za ostale pobude, ki jih ne opredeljuje Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno je treba v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) plačati upravno po tar. št. 1 v višini 4,50 EUR. Takso lahko plačate z gotovino v tajništvu Občine Cerkno ali z nakazilom na račun št. SI56 0121 4414 0309 176, sklic Si11 75132-7111002, namen nakazila: plačilo upravne takse – pobuda.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse.

Pobudo z obveznimi prilogami se posreduje v pisni obliki na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali po elektronski pošti na naslov: obcina@cerkno.si (v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Pobuda za SD 06 OPN«.

Vse lastnike obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč obenem obveščamo, da bo v letu 2022 skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno izdelana evidenca in poslani informativni izračuni nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. Izdelava evidence je že v teku. Zavezanci za plačilo nadomestila bodo vsi lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč in nezazidanih delov stavbnih zemljišč, ki ne predstavljajo gradbenih parcel obstoječih stavb. Vsi lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč imajo v zgoraj navedenem terminu obenem možnost za vložitev pobude za izvzem iz stavbnih zemljišč.

Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 01/A300

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 01/A300, ki ju je izdelalo podjetje URBI d.o.o., Trnovski pristan 2, 1000 Ljubljana pod številko projekta URBI-2142, julij 2021, dopolnjeno oktober in november 2021.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišča s parcelnimi številkami 19, 20/1, 20/2, *35/4, 17/9, 13/2, vse k.o. 2337 Bukovo.

Gradivo iz prve točke bo javno razgrnjeno od 24. 1. 2022 do vključno 8. 2. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_01-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Pobuda LP KE01-300 Bukovo (.pdf datoteka)
Elaborat LP Bukovo KE01-A300 (.pdf datoteka)
Naznanilo (.pdf datoteka)