Obvestilo o podaljšanju roka za oddajo pobud za spremembo občinskega prostorskega načrta občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in drugo zainteresirano javnost, da se zbiranje pobud za spremembo Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (OPN) v postopku priprave Sprememb in dopolnitev 06 OPN Občine Cerkno podaljša do 31. 3. 2022.

Vse pobude, ki so bile na občini že prejete in evidentirane, čakajo na vključitev v postopek sprememb in dopolnitev, zato ni potrebno podajati novih pobud. Če pa pobude še niste podali, imate sedaj priložnost podati novo pobudo.

Pobudo je potrebno oddati na predpisanem obrazcu, ki je na voljo na spletni strani Občine Cerkno.

Obrazec – pobuda-spr_OPN (.pdf datoteka)

V postopek obravnave sprememb in dopolnitev OPN 06 bodo vključene v danem roku posredovane pobude s priloženim dokazilom o plačilu takse.

Skladno z Odlokom o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 133/20) višina takse za obravnavanje pobud spremembe namenske rabe v občinskem prostorskem načrtu znaša:

  • za spremembo osnovne namenske rabe 200,00 evrov;
  • za spremembo podrobnejše namenske rabe 100,00 evrov.

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska in vodna zemljišča) se taksa ne plača (npr. sprememba iz stavbnega zemljišča nazaj v kmetijsko ali gozdno zemljišče).

V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora. Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude. Taksna obveznost nastane takrat, ko je na občini vložena ali prejeta pobuda spremembe namenske rabe.

Taksa se plača na vplačilni podračun Občine Cerkno, št. SI56 0121 4010 0014 833, sklic SI 00 015, namen nakazila: plačilo takse – pobuda.

Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude, kar pa ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu.

Za ostale pobude, ki jih ne opredeljuje Odlok o taksi za obravnavanje pobud za spremembe namenske rabe prostora in nadomestilu stroškov lokacijske preveritve v Občini Cerkno je treba v skladu z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) plačati upravno po tar. št. 1 v višini 4,50 EUR. Takso lahko plačate z gotovino v tajništvu Občine Cerkno ali z nakazilom na račun št. SI56 0121 4414 0309 176, sklic Si11 75132-7111002, namen nakazila: plačilo upravne takse – pobuda.

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

K vlogi je potrebno priložiti dokazilo o plačilu takse.

Pobudo z obveznimi prilogami se posreduje v pisni obliki na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno ali po elektronski pošti na naslov: obcina@cerkno.si (v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Pobuda za SD 06 OPN«.

Vse lastnike obstoječih nezazidanih stavbnih zemljišč obenem obveščamo, da bo v letu 2022 skladno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Cerkno izdelana evidenca in poslani informativni izračuni nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča. Izdelava evidence je že v teku. Zavezanci za plačilo nadomestila bodo vsi lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč in nezazidanih delov stavbnih zemljišč, ki ne predstavljajo gradbenih parcel obstoječih stavb. Vsi lastniki nezazidanih stavbnih zemljišč imajo v zgoraj navedenem terminu obenem možnost za vložitev pobude za izvzem iz stavbnih zemljišč.