Uspešno izveden koncert v Podporo partizanski bolnici Franja

Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija in Zavod za turizem Cerkno so v soboto, 22. 6. 2024,  izvedli koncert v podporo Partizanski bolnici Franja z naslovom Bratje, zapojmo. Okoli 1200 obiskovalcev in skoraj 200 nastopajočih se je v vročem popoldnevu zbralo na Glavnem trgu v Cerknem.

Na koncertu so sodelovali: Društvo godbenikov CerknoCoro Popolare della ResistenzaMarjetka Popovski,  Moška vokalna skupina Zven, Partizanski pevski zborTržaški Partizanski Pevski Zbor Pinko TomažičŽePZ “Cerklanke”Ženska vokalna skupina Zimzelen NG. Domače pevce je na harmoniki iz Franje spremljal Pavel Magajne. Zbralo se je tudi večje število praporščakov, ki jim je poveljeval Darko Svetičič ter pripadniki Prvega  spominskega dolenjskega partizanskega bataljona.

Zbrane sta nagovorila župan Občine Cerkno Gašper Uršič in direktor Mestnega muzeja Idrija dr. Miha Kosmač. Slavnostna govornica Predsednica republike dr. Nataša Pirc Musar je v svojem nagovoru izpostavila, “da je bolnica Franja eno od identitetnih sider slovenstva. Je sidro vseh nas. Sidro, ki ga ne more in ne sme izruvati niti velika sila narave.

Nesebičnega poslanstva vseh, ki so delovali v partizanski bolnici Franja, se moramo večno spominjati. Zdravniki, medicinske sestre in drugi so pomoč zagotavljali ranjenim, šibkim, vsem pomoči potrebnim – ne glede na narodnost, jezik, veroizpoved ali svetovni nazor. Franja je simbol povezovanja, sodelovanja, solidarnosti in človečnosti. Zato mora stati in obstati na svojem prvobitnem mestu.

Koncert je povezovala  Tjaša Jurman, ki je sporočilo z vrednotami  Franje prepletla med partizanske pesmi. Pri organizaciji, promociji in izvedbi dogodka so poleg zaposlenih sodelovali številni prostovoljci in organizacije: Jazz Cerkno, gasilci iz vseh društev Gasilska zveza Cerkno, taborniki Rod aragonitnih ježkov Cerkno , veteranske in domoljubne organizacije (ZB Idrija-Cerkno,  Zveza združenj borcev za vrednote NOB SlovenijeOZVVS Idrija-Cerkno, Društvo veteranov Sever Severne Primorske, Območno združenje slovenskih častnikov Idrija – Cerkno), Osnovna šola Cerkno, ICRA  d. o. o. ter cerkljanski gostinci in ponudniki.

Skupaj smo zbrali 10.000,85 €. Hvala vsem!

Vir: MMI

Javni natečaj – Direktor občinske uprave – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Javni natečaj za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar, stopnja naziva III.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogojiNajmanj predpisana izobrazba: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001 /Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – 17002 /Magistrska izobrazba – 17003
Znanje uradnega jezika
6 let delovnih izkušenj
usposabljanje za imenovanje v naziv
strokovni izpit iz upravnega postopka
funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri
državljanstvo Republike Slovenije
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Dodatna funkcionalna znanjauporaba računalniških programov
vozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogojiDA, možnost dela od doma v skladu z notranjim aktom delodajalca
Poskusno deloDA, 6 mesecev

Delovne izkušnje so v skladu s 13. točko 6. člena ZJU delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22– ZDeb).

V primeru, da kandidat nima pridobljenega funkcionalnega znanja s področja vodenja v upravi, mora le-ta znanja pridobiti v petnajstih (15) mesecih od imenovanja na položaj skladno s tretjim odstavkom 81. člena ZJU.

Naloge na tem delovnem mestu:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugega javnega uslužbenca občinske uprave, 
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, 
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev, 
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.

Prijava mora vsebovati:

1.         izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,

3.         izjavo kandidata da:

–           je državljan Republike Slovenije,

–           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,

5.         pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

6.         pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

7.         pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih s področja vodenja v upravi ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

8.         lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje na položajnem uradniškem delovnem mestu Direktor občinske uprave, v nazivu podsekretar, stopnja naziva III. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave” na naslov:

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

Do 28. 7. 2024

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0008/2024-1

Datum: 27. 6. 2024

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič

Športni park Cerkno

Občina Cerkno pripravlja zasnovo ureditve Športnega parka Cerkno. Ker bi radi ugodili željam čim večjega števila občanov, smo pripravili anketo, s katero bomo zbirali mnenja o vrstah igrišč, ki bi jih občani želeli v novem športnem parku.

Vabljeni k sodelovanju!

Anketo najdete na naslednji povezavi:

https://www.1ka.si/a/75bbd72e

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad občine Cerkno za leto 2024

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno

o  b  j  a  v  l  j  a

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 

BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD

OBČINE CERKNO ZA LETO 2024

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in nagrade podelila:

eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno

in

do tri Bevkove nagrade

za posamezne dosežke na različnih področjih družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.

Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na različnih področjih družbenega življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.

Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.

Vsebujejo naj:

•             osnovne podatke o predlagatelju,

•             navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,

•             podrobno utemeljitev predloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,

označene z napisom:

»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.

Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 15.08.2024.

Komisija za priznanja in nagrade predsednik Stane Gosar.

Priponka:

Bevkovo priznanje in Bevkova nagrada – obrazec (.docx datoteka)

Raziskujte lepote Cerkljanskega s pomočjo nove aplikacije »POT Cerkno«

Na Zavodu za turizem Cerkno predstavljamo novo mobilno aplikacijo »POT Cerkno«, ki je namenjena vsem aktivnim raziskovalcem Cerkljanskega. Aplikacija je nastala v sklopu javnega razpisa »Za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2023« v sodelovanju z zunanjim izvajalcem LESOVIK zemljevidi in je popoln pomočnik za vse ljubitelje pohodništva, planinarjenja in kolesarjenja, ki želijo odkriti vsak kotiček prelepe Cerkljanske.

Uporabnik si lahko aplikacijo prenese na svoj pametni telefon s pomočjo QR kode ali neposredne povezave v trgovinah App Store in Google Play in jo uporablja kot mobilni vodič, saj ves čas prikazuje njegovo trenutno pozicijo na terenu. Ponuja izbor številnih zahtevnih in manj zahtevnih poti, obogatenih z informacijami o zanimivih točkah ob poti, kot so naravne in kulturne znamenitosti, lokalni ponudniki ter druge možnosti za aktivno preživljanje prostega časa na destinaciji.

Z aplikacijo »POT Cerkno« si na Zavodu za turizem prizadevamo poenostaviti raziskovanje vsem, ki jih zanima aktivno preživljanje prostega časa ter spoznavanje neokrnjene naravne in bogate kulturne dediščine destinacije Cerkno.

Odkrijte skrivnosti, ki jih ponuja ta čudovit košček Slovenije!

https://www.visitcerkno.si/raziskujte-lepote-cerkljanskega-s-pomocjo-nove-aplikacije-pot-cerkno/

Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2024

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 13.06.2024 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2024 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok:  29.07.2024
 2. obrok:  28.10.2024

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 29.07.2024
 2. obrok: 28.08.2024
 3. obrok: 28.10.2024
 4. obrok: 26.11.2024

Bratje, zapojmo! Dobrodelni koncert za Franjo

V sodelovanju Občino Cerkno in Zavodom za turizem Cerkno pripravljamo dobrodelni koncert pevskih zborov v podporo Partizanski bolnici Franja. Koncert »Bratje, zapojmo!« bo

v soboto, 22. junija 2024 ob 15. uri na Glavnem trgu v Cerknem.

Franja je spomenik humanosti državnega in evropskega pomena, na katerega smo lahko upravičeno ponosni. Z obiskom koncerta nam boste pomagali pri obnovi spomenika in s tem ohranjanju njegovih sporočil.

Lepo vabljeni!

PROGRAM

Pozdravni nagovori:

 • Gašper Uršič, župan Občine Cerkno
 • Dr. Miha Kosmač, direktor Mestnega muzeja Idrija

Slavnostna govornica:

Dr. Nataša Pirc Musar, predsednica države


Sodelovali bodo:

 • Coro popolare della resistenza, Udine, Italija, vodi Roberto Frisano
 • Darko Nikolovski, Ljubljana
 • Marjetka Popovski s skupino, Izola
 • Moška vokalna skupina Zven, Cerkno, vodi Vanja Lampič
 • Partizanski pevski zbor, Ljubljana, vodi Jakob Barbo
 • Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, Trst, vodi Pia Cah
 • Ženska vokalna skupina Zimzelen, Nova Gorica
 • Ženski pevski zbor Cerklanke, Cerkno, vodi Vanja Lampič
 • Voditeljica: Tjaša Jurman

Ideja o dobrodelnem koncertu se je rodila kmalu po ujmah, ki so Cerkno in Partizansko bolnico Franja prizadele julija 2023. Namen dogodka, ki ga skupaj pripravljajo Občina Cerkno, Mestni muzej Idrija in Zavod za turizem Cerkno, je dvojen:

opozarjanje na pomen ohranjanja Partizanske bolnice Franja kot edinstvenega spomenika humanosti državnega in evropskega pomena ter zbiranje donatorskih sredstev za obnovo Partizanske bolnice Franja.

Živimo v svetu številnih konfliktov in vojnih spopadov, ki nas vsak dan znova opominjajo, kako dragocena vrednota je mir. Pred 80 leti je tudi na našem ozemlju divjala vojna. Slovenci so se skupaj z drugimi svobodoljubnimi narodi uprli okupatorjem in si priborili svobodo. Za ranjene in bolne tovariše so skrbeli v skritih bolnišnicah, ki so jih z veliko truda in iznajdljivosti zgradili v gozdovih in ob tem pogosto tvegali lastna življenja. Partizanska bolnica Franja je spomenik temu humanizmu. Gruča barak v soteski Pasice nosi izjemno simbolno sporočilo, ki govori o moči skupnosti, o solidarnosti in človečnosti, ki sta za vsako družbo ključnega pomena. Spomenik državnega in evropskega pomena, ki opozarja na pomen miru in strpnega sožitja med narodi ter na občečloveške vrednote, smo dolžni ohraniti.

Obnova Partizanske bolnice Franja, ki bo zapletena in dolgotrajna, bo terjala veliko truda, znanja in organizacije, pa tudi precejšnja finančna sredstva. Od julija 2023 ima Mestni muzej Idrija, upravljavec spomenika, odprt poseben podračun za zbiranje donatorskih sredstev, na katerem se je do 7. 5. 2024 zbralo 25.308 €. Zbrana sredstva bodo namenjena obnovi barak oziroma muzejski predstavitvi spomenika. Hvala vsem, ki ste že darovali. Prostovoljne prispevke bomo zbirali tudi na koncertu, za katerega smo si naslov izposodili od partizanske pesmarice, ki jo je avgusta 1944 izdala artilerija 9. korpusa. Partizanske in narodne pesmi so povezovale, tolažile in opogumljale ljudi različnih generacij, narodnosti, socialnih in poklicnih skupin, ki so se združili v skupnem boju za svobodo.

Obisk koncerta lahko združite z ogledom Cerkljanskega muzeja. Poleg stalnih razstav Cerkljanska skozi stoletja in Pust je kriv! Pripoved o Cerkljanskih laufarjih si boste lahko ogledali tudi razstavo Partizanska bolnica Franja – skriti dragulj Evrope in čipkarsko razstavo Podobe in prispodobe, članic Klekljarskega društva Marjetica Cerkno.

Cerkljanski gostinci in ponudniki bodo poskrbeli, da ta dan v Cerknem ne boste lačni in žejni ter da si boste kakšno dobroto lahko tudi kupili in odnesli domov.

Vabilo k sodelovanju v spletni anketi in interaktivnem zemljevidu

V Občini Cerkno bomo zasnovali novo Občinsko celostno prometno strategijo (v nadaljevanju OCPS) s katero bo občina izboljšala načrtovanje prometne infrastrukture ter odprla več prostora za trajnostno mobilnost.

V sklopu priprave OCPS smo za vas pripravili kratko anketo o prometu. Prosimo vas, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketni vprašalnik ter s svojimi odgovori pomagate pri opredelitvi glavnih področij ukrepanja v naši občini. Do ankete lahko dostopate preko povezave https://docs.google.com/forms/d/177kDId-KlWuRBiuDwU3TdXpBPzYkHfLqMrk32RSDRsg/edit?ts=665ef1b4 ali preko QR kode na grafiki.

Pripravili smo tudi interaktivni zemljevid na katerem nas opozorite na prometne ureditve, ki so po vašem mnenju dobre ali neustrezne. Vašo izbiro lahko tudi pojasnite s komentarjem in predlagate ukrep. Do zemljevida dostopate na povezavi https://canvis.app/kUkKt0 ali preko QR kode na grafiki.

V Cerknem smo odprli enoto fizioterapije

V ponedeljek, 6. junija, je v prostorih Večnamenskega centra Cerkno (VCC) z delom pričela enota fizioterapije ZD Idrija. Gre za pomemben korak približevanja storitev uporabnikom (pacientom) zdravstvenih storitev Zdravstvenega doma (ZD) Idrija.

Preselitev enote fizioterapije je odgovor ZD Idrija na potrebe po tej storitvi v Cerknem, saj so doslej prebivalci Cerkljanske morali na fizioterapijo v ZD v Idriji, hkrati pa sodi tudi v okvir naših prizadevanj, da bi čakalne vrste na fizioterapevtsko obravnavo skrajšali, saj so se v pol leta te s 160 zvišale na okoli 300 dni, kar se sicer dogaja po vsej Sloveniji. Kot je ob simbolični predaji prostorov fizioterapije v Cerknem povedal direktor ZD Idrija mag. Tomaž Glažar, smo že lani jeseni zaposlili dodaten kader, letos pa pridobili še en program fizioterapije, kar bo posledično na daljši rok lahko prispevalo k skrajšanju čakalnih vrst.

Vrednost investicije je 90 tisoč EUR

Enota fizioterapije ZD Idrija v Cerknem deluje v prostorih VCC, ti so v lasti Občine Cerkno, ta pa jih je ZD predala v upravljanje. Da je izvajanje programa fizioterapije v Cerknem pomembna pridobitev tudi za prebivalce cerkljanske občine, je ob ogledu prostorov poudaril župan občine Gašper Uršič, saj se s tem, kot je izpostavil, posledično povečuje tudi obseg zdravstvenih storitev za občane Občine Cerkno.

Vrednost investicije, ki jo je v večji meri pokril proračun cerkljanske občine, je 90.000 EUR, največ sredstev je bilo namenjenih nakupu povsem nove opreme za izvedbo fizioterapevtskih storitev (npr.: laserski aparat, magnet, UZ aparat, oprema za razgibavanje kolenskega in ramenskega predela, sobno kolo, trakcijska miza za raztezanje vratne in ledvene hrbtenice, …). Nova, sodobna oprema omogoča enakovredno obravnavo pacientov tako v matični enoti v Idriji kot v Cerknem.

Ker je trenutna lokacija v prostorih VCC začasna, bomo po dokončanju prostorov ZP Cerkno v nekdanji upravni stavbi tovarne Eta opremo v celoti preselili na novo lokacijo. Takrat računamo, da bomo ob kadrovski okrepitvi in predhodnemu posluhu države za dodatni program uredili še eno enoto fizioterapije.

Fizioterapevtske storitve v Cerknem izvajamo vsak delovni dan, dvakrat tedensko popoldne, urnik in kontakti enote pa so na voljo na naši spletni strani.

Avtor fotografij: Bojan Tavčar