Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad občine Cerkno za leto 2024

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno

o  b  j  a  v  l  j  a

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV 

BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD

OBČINE CERKNO ZA LETO 2024

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in nagrade podelila:

eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno

in

do tri Bevkove nagrade

za posamezne dosežke na različnih področjih družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.

Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na različnih področjih družbenega življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.

Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.

Vsebujejo naj:

•             osnovne podatke o predlagatelju,

•             navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,

•             podrobno utemeljitev predloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,

označene z napisom:

»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.

Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 15.08.2024.

Komisija za priznanja in nagrade predsednik Stane Gosar.

Priponka:

Bevkovo priznanje in Bevkova nagrada – obrazec (.docx datoteka)