Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb), v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta

Vzdrževalec IV (II) v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom

(šifra delovnega mesta J034096)

Javni natečaj za prosto delovno mesto Vzdrževalec IV (II) v režijskem obratu Službe za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno https://www.cerkno.si/javni-razpisi-in-namere/

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogoji
 • najmanj srednja poklicna izobrazba, šifra 14001
 • znanje uradnega jezika
 • 6 mesecev delovnih izkušenj
 • državljanstvo Republike Slovenije
 • da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
 • da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Dodatna funkcionalna znanja vozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogoji DA, pretežno delo na terenu
Poskusno delo DA, 6 mesecev

Naloge na tem delovnem mestu:

 • izvajanje nalog s področja gospodarskih javnih služb
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini
 • izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti
 • opravljanje drugih del in nalog po navodilu predpostavljenega.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,
 3. dokazilo o opravljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji Vodovodar/vodovodarka na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo. V kolikor kandidat te kvalifikacije nima, jo bo moral opraviti v roku 12 mesecev po sklenitvi delovnega razmerja.
 4. izjavo kandidata da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na pridobljenih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu »vzdrževalec IV«. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s polnim delovnim časom s poskusno dobo 6 mesecev, če po opravljenem predhodnem zdravstvenem pregledu in varnostnem preverjanju ne bo ugotovljenih zadržkov. Izbrani kandidat bo delo opravljal na terenu ter v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – vzdrževalec IV (II)” na naslov:

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

do 28. 7. 2024.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – vzdrževalec IV (II)”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0007/2024-1

Datum: 27. 6. 2024

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič l. r.