Javni natečaj – DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22, 54/22 – ZUPŠ-1, 114/23 in 136/23 – ZIUZDS, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju 

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE – m/ž (šifra delovnega mesta B017801)

Javni natečaj za prosto delovno mesto Direktor občinske uprave se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Delovno mesto Direktor občinske uprave je uradniško delovno na položaju, ki se opravlja v nazivu podsekretar, stopnja naziva III.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogojiNajmanj predpisana izobrazba: Specializacija po visokošolski izobrazbi (prejšnja) – 17001 /Visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – 17002 /Magistrska izobrazba – 17003
Znanje uradnega jezika
6 let delovnih izkušenj
usposabljanje za imenovanje v naziv
strokovni izpit iz upravnega postopka
funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri
državljanstvo Republike Slovenije
da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
Dodatna funkcionalna znanjauporaba računalniških programov
vozniški izpit B kategorije
Posebni delovni pogojiDA, možnost dela od doma v skladu z notranjim aktom delodajalca
Poskusno deloDA, 6 mesecev

Delovne izkušnje so v skladu s 13. točko 6. člena ZJU delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij znanosti, doktorat oziroma zaključen specialistični študij.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

V primeru, da kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga je dolžan opraviti najpozneje v treh mesecih od sklenitve pogodbe o zaposlitvi skladno s tretjim odstavkom 31. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22– ZDeb).

V primeru, da kandidat nima pridobljenega funkcionalnega znanja s področja vodenja v upravi, mora le-ta znanja pridobiti v petnajstih (15) mesecih od imenovanja na položaj skladno s tretjim odstavkom 81. člena ZJU.

Naloge na tem delovnem mestu:

 • vodi in usklajuje delo občinske uprave, 
 • skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave, 
 • izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti drugega javnega uslužbenca občinske uprave, 
 • opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini, 
 • opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi, 
 • predlaga županu sprejem določenih odločitev, 
 • opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.

Prijava mora vsebovati:

1.         izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.         pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,

3.         izjavo kandidata da:

–           je državljan Republike Slovenije,

–           ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

–           zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

4.         izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje organu, ki objavlja javni natečaj, pridobitev podatkov iz uradne evidence,

5.         pisno izjavo o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv ali fotokopijo potrdila o opravljenem obveznem usposabljanju za imenovanje v naziv, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

6.         pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka ali fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz upravnega postopka, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

7.         pisno izjavo o pridobljenih funkcionalnih znanjih s področja vodenja v upravi ali fotokopijo potrdila o opravljenem programu, če ima kandidat le-tega že opravljenega,

8.         lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala strokovna usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje na položajnem uradniškem delovnem mestu Direktor občinske uprave, v nazivu podsekretar, stopnja naziva III. Izbrani kandidat bo na položaj imenovan za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo

“Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave” na naslov:

Občina Cerkno

Bevkova ulica 9

5282 Cerkno

Do 10. 6. 2024

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede “Ne odpiraj – Javni natečaj – Direktor občinske uprave”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 100-0006/2024

Datum: 21. 5. 2024      

Župan Občine Cerkno

Gašper Uršič

Motena vodooskrba – Travnik (23. 5. 2024)

Uporabnike na Travniku obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 23. maja 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Sklic 13. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0003/2024
Datum: 9. 5. 2024
Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

13. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 23. maj 2024 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 12. seji občinskega sveta dne 21. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov
 3. Poslovanje javnih zavodov v letu 2023
  a. Zdravstveni dom Idrija
  b. Osnovna šola Cerkno
  c. ZT Cerkno
  d. Mestna knjižnica in čitalnica Idrija – Bevkova knjižnica Cerkno
  e. Glasbena šola Idrija
  f. CSD Severna Primorska, ENOTA IDRIJA
  g. Mestni Muzej Idrija
  h. Dom upokojencev Idrija – Pomoč na domu
  i. ZPM Idrija
 4. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno
 5. Uskladitev cene Pomoči družini na domu v Občini Cerkno
 6. Zaključni račun proračuna za leto 2023
 7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mestne knjižnice in čitalnice Idrija
 8. Soglasje k Pravilniku o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
 9. Odlok o dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Idrija
 10. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Idrija
 11. Poročilo o izvajanju Letnega programa mladine v Občini Cerkno za leto 2023
 12. Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v Občini Cerkno za leto 2023
 13. Poročilo o izvajanju Letnega programa kulture v Občini Cerkno za leto 2023
 14. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb
 15. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP 06/A306 v Občini Cerkno (ID 3868)
 16. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi EUP KE 06/A438 v Občini Cerkno (ID 4063)
 17. Seznanitev o vpisu v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno
 18. Pobude in vprašanja svetnikov

ŽUPAN:
Gašper Uršič, l. r.

GRADIVO:

Gradivo 13. seje (.zip datoteka)

VABLJENI:

 • člani sveta
 • novinarji

V VEDNOST:

 • Nadzorni odbor Občine Cerkno
 • Občinski svet Občine Idrija
 • Upravna enota Idrija
 • Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05/37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Olimpijska bakla že na poti po Sloveniji

Po torkovem prižigu olimpijske bakle v antični Olimpiji je včeraj svojo pot po Sloveniji v Lendavi pričela tudi slovenska olimpijska bakla.

Bakla, ki bo po Sloveniji potovala 72 dni in svojo pot zaključila 13. julija v Kranjski gori, bo 1. junija prispela tudi v Cerkno. Na Olimpijskem komiteju Slovenije so zapisali:

»Baklo bodo na njeni poti spremljali športni navdušenci različnih generacij, vse od vrtčevskih otrok, osnovnošolcev, dijakov, zaposleni, invalidi in športniki s posebnimi potrebami, rekreativni člani slovenske športne družine in stanovalci domov za starejše občane. V njeno popotovanje bodo tako vključeni prav vsi. In nenazadnje, med nosilci bodo tudi nekdanji vrhunski slovenski športniki in športnice, olimpijci in paralimpijci. Vsakdo izmed sodelujočih bo tako prispeval svoj kamenček v slovenski olimpijski mozaik vrednot, ki jih poudarja svetovno olimpijsko gibanje.«

Več o poti bakle skozi našo občino vam bomo predstavili pred dogodkom, do takrat pa lahko potovanje in ostale zanimivosti spremljate na povezavi https://pariz2024.olympic.si/slovenska-bakla.

Kot so še zapisali pri OKS, je pred nami pestro športno poletje, in verjamemo, da bomo slovenske športnike vsi z veseljem spremljali in podpirali.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja osnutek Tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno, ki jo je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale.

Javna razgrnitev bo potekala v času vključno od petka 17. 5. 2024 do vključno ponedeljka 3. 6. 2024.

Gradivo je  objavljeno spodaj. Zaradi lažjega pregleda bo grafični del objavljen tudi na spletni strani Prostorski informacijski sistem občin – PISO na povezavi:

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=cerkno

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer v času uradnih ur, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev TP OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe, mnenja in predloge k razgrnjenemu osnutku TP OPN Cerkno.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Občina bo preučila pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine. Stališča bodo objavljena le z navedbo parcelne številke in katastrske občine in ne z osebnimi podatki.

Povabilo na predstavitvene delavnice za prijavo na javni poziv LAS s CILjem

LAS s CILjem, ki zajema območje občin Cerkno, Idrija in Logatec, načrtuje v jeseni 2024, objavo javnega poziva za dodelitev nepovratnih sredstev za izvajanje projektov na območju LAS.

Namen javnih pozivov je izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem po pristopu »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da lahko zainteresirani prebivalci in pravne osebe z območja podajo predloge projektov s katerimi bodo dosegli cilje Strategije. Predlogi projektov se morajo nanašati na spodnje ukrepe:
– Vzpostavitev pogojev za ustvarjanje delovnih mest,
–  Aktivirati potenciale ranljivih skupin in druge aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja,
– Skrb za dediščino območja in razvoj turističnih vsebin,
– Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.

Razpisana bodo sredstva v okvirni višini 360.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 240.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, pri čemer bo določena max. višina sofinanciranih sredstev za posamezen predlog projekta na 60.000,00 EUR.

LAS bo po objavi javnih pozivov izvedel predstavitev javnega poziva in zagotovil svetovanje in pomoč pri pripravi predlogov operacij in vlog na javni poziv.

Da bi možnosti sodelovanja na javnih pozivih približali čim širšemu krogu potencialnih prijaviteljev, pa bodo pred objavo javnega poziva izvedene predstavitvene delavnice z namenom:

 • predstavitve pravil prijave in izvedbe tovrstnih projektov,
 • pravočasnega in usmerjenega razmišljanja o prijavi,
 • ustvarjanja partnerstev in iskanja maksimalnih sinergij med idejami,
 • mreženja.

V ta namen vse zainteresirane vljudno vabimo na predstavitvene delavnice, ki bodo izvedene:

21. 5. 2024, ob 17. uri v dvorani Večnamenskega centra Cerkno,

23. 5. 2024, ob 17. uri v sejni sobi Občine Idrija in

27. 5. 2024, ob 17. uri v sejni sobi Občine Logatec.

Vse potrebne informacije o LAS s CILjem dobite na spletni strani https://las-sciljem.si/ ali na telefonski številki 05 93 40 390.

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem

Motena vodooskrba – Jesenica (14. 5. 2024)

Uporabnike v Jesenici obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v torek 14. maja 2024 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Kako ostati ljudje v času digitalne preobrazbe

Predavanje o družbenih učinkih digitalnih tehnologij in o njenih pasteh, zaradi katerih ljudje mislijo, da so v središču sveta.

Četrtek, 16. 5., ob 17.30 v skupnostnem centru Pr’ Golitu, Mestni trg 15, Idrija.
Predavatelj: antropolog dr. Dan Podjed.

Vstop je prost, število mest pa omejeno, zato so potrebne prijave na 05 37 43 911.

Vsebina predavanja:

 • Kakšen človek nastaja v času digitalne preobrazbe?
 • Kako se odklopimo od digitalnih tehnologij in priklopimo na skupnost?
 • Zakaj ljudje nismo individuumi, temveč dividuumi?
 • Zakaj z naraščanjem števila prijateljev na Facebooku upada število dejanskih prijateljev?
 • Zakaj se premalo zavedamo, da sreče ne najdemo v sebi, temveč ob sebi?

Lepo vabljeni!

Motena vodooskrba – Čeplez (9. 5. 2024)

Uporabnike v Čeplezu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. maja 2024 med 12. in 16. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.