Sklic 5. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0004/2023
Datum: 6. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

5. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 20. aprila 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 3. seji občinskega sveta dne 16. 2. 2023 in na 4. (dopisni) seji občinskega sveta dne 29. 3. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov (priloga 2.1).
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – druga obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Registracija dodatne dejavnosti LTO Laufar Cerkno (priloga 4.1).
 5. Soglasje k zadolžitvi javnega podjetja Komunala Idrija d. o. o. (priloga 5.1).
 6. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Cerkno (priloga 6.1).
 7. Elaborat o oblikovanju cen 24-urne dežurne (pogrebne) službe v Občini Cerkno (priloga 7.1).
 8. Elaborat o oblikovanju cen storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč (priloga 8.1).
 9. Elaborat o oblikovanju cen osnovni pogreb v Občini Cerkno (priloga 9.1).
 10. Skupni občinski program varnosti občin Idrija in Cerkno (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2022 ter plan aktivnosti za leto 2023 (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Predlog spremembe cen programov Vrtca Peter Klepec pri OŠ Cerkno (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnatelja OŠ Cerkno in direktorja ZD Idrija (priloge 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 in 13.5).
 14. Uskladitev cene storitve Pomoč družini na domu v Občini Cerkno (prilogi 14.1 in 14.2).
 15. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: – imenovanje predstavnika Občine Cerkno v Svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska – imenovanje Nadzornega odbora Občine Cerkno – imenovanje pooblaščencev za sklepanje zakonskih zvez v Občini Cerkno (prilogi 15.1 in 15.2).
 16. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – druga obravnava (priloga 16.1).
 17. Sklep o zaključnem računu Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 17.1, 17.2, 17.3 in 17.4.
 18. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – hitri postopek (priloge 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.9, 18.10 in 18.11).
 19. Pobude in vprašanja svetnikov (priloga 19.1).
 20. Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Cerkno (priloge 20.1, 20.2 in 20.3).

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Štetje prometa s posebno napravo

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Idrija in Cerkno je v občini Cerkno z današnjim dnem pričel z izvajanjem štetja prometa s posebno napravo. Trenutno je naprava nameščena na lokaciji droga za javno razsvetljavo na Platiševi ulici pri »stari ETI«. Naprava služi za pridobivanje podatkov o stanju prometa na določenem območju (obojestransko štetje prometa in klasifikacija vozil, …). Rezultati merjenja  bodo upravljavcu občinskih cest (Občinska uprava Občine Cerkno) služili kot pripomoček pri nadaljnjih prometnih ureditvah odločitvah, ki bi lahko prispevale k boljšim prometnim razmeram za vse udeležence.

Vabljeni na animacijske delavnice LAS s Ciljem za pripravo SLR do 2027

Česa si v lokalnem okolju želiš? Imaš ideje, kako izboljšati kakovost življenja na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec?

Pridi na animacijske delavnice in nam predstavi potrebe in predloge!

Delavnice bodo izvedene v vseh treh občinah LAS s CILjem:

 • Cerkno, 4. 2023, ob 16. 30, v dvorani Večnamenskega centra Cerkno.
 • Logatec, 19. 4. 2023, ob 16. 30, v sejni sobi občine Logatec.
 • Idrija, 20. 4. 2023, ob 16. 30, v sejni sobi občine Idrija.

Svojo udeležbo na delavnicah nam lahko že prehodno sporočiš na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYcYOHyTNE-BkQmX4bzPoCkNSMeWMr2jGU8Xf6-780TSSacA/viewform?usp=sf_link

Vabilo (.pdf datoteka)

Ker želimo dobiti čim širši nabor potreb lokalnega okolja, pa vas vabimo tudi k reševanju  anonimne ankete  https://www.1ka.si/a/53adb9df

Veselimo se pobud lokalnega okolja in priložnosti, da preko projektov tudi v tem programskem obdobju povežemo lokalno skupnost, realiziramo ideje in potrebe okolja ter razvijamo področja in vsebine, ki nam bodo v ponos.

Več o LAS s Ciljem na: https://las-sciljem.si/

Vodilni partner LAS s Ciljem, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija

Motena vodooskrba – Plužnje (6. 4. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 6. aprila 2023 med 9. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Občini Idrija in Cerkno ponovno združeni

Že kar nekaj časa so se pojavljale govorice, ki jih danes lahko tudi uradno potrdimo. Občini Idrija in Cerkno bosta po skoraj 30 letih ponovno združeni v eno skupno občino.

Dogovor o združitvi sta oba župana, Tomaž Vencelj in Gašper Uršič, sklenila med predvolilno kampanjo, ko sta se strinjala, da v primeru ponovne izvolitve naredita vse, kar je v njuni moči, da v prihodnje obe občini nastopata skupno pod imenom Občina Idrija-Cerkno, ki je bila v register občin vpisana 31. marca 2023.

Na ta način bo lahko nova, večja občina – vsaj tako župana predvidevata – bolj uspešna pri pridobivanju nepovratnih sredstev, saj bo zaradi svoje nadpovprečne velikosti, pa tudi zaradi šaljivih »medkrajevnih zbadanj«, ki vladajo med prebivalci obeh občin, uvrščena med problemska območja, ki lažje kandidirajo na razpisih.

Zataknilo se je edino pri odločitvi, kdo bo župan novoustanovljene občine. V duhu sodelovanja sta kmalu rešila tudi to dilemo in sprejela dogovor, da si bosta županovanje razdelila. Tomaž Vencelj zelo rad smuča in bi si po kar nekaj letih rad vzel nekaj več časa za ta hobi, zato bo županovanje v jesenskih in zimskih mesecih prevzel Gašper Uršič, ki pa svoja poletja rad preživlja ob morju, tako da bo spomladi in poleti občino vodil Tomaž Vencelj.

Kaj vse to pomeni za občane? Več sledi.