LAS s CILjem v programskem obdobju 2014-2020 – S sodelovanjem in inovativnostjo do boljše kakovosti življenja

Z vami delimo brošuro, ki je nastala ob zaključku programskega obdobja 2014-2020. V brošuri najdete 44 projektov: projekte iz dveh javnih pozivov, projekte LAS in projekte sodelovanja LAS.

LAS s CILjem je lokalno partnerstvo na območju občin Cerkno, Idrija in Logatec, ustanovljeno po pristopu »od spodaj navzgor« z namenom uresničevanja potreb lokalnega okolja in ciljev, Strategije lokalnega razvoja 2014-2020 (SLR).

Tematska področja ukrepanja, ki so bila identificirana kot ključni izzivi pri zasledovanju ciljev Evropske unije in reševanju lokalnih razvojnih potreb, so: ustvarjanje delovnih mest, razvoj osnovnih storitev, varstvo okolja in ohranjanje narave, večja vključenost žensk, mladih in drugih ranljivih skupin.

LAS je za uresničevanje ciljev financiran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Skupaj je bilo v programskem obdobju 2014-2020 izvedenih 44 projektov (projekti iz dveh javnih pozivov, projekti LAS in projekti sodelovanja LAS).

Brošura se nahaja tukaj.

Delavnica o uporabi pametnega telefona v Šebreljah

Ponedeljek, 4. 12., ob 16. uri v prostorih Podružnične šole Šebrelje. Delavnica bo potekala 4 šolske ure. Prijave zbiramo na tel. št.: 031 662 262.

Zbor občanov KS Otalež

Na podlagi 67. člena Statuta Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020).

SKLICUJEM ZBOR OBČANOV KS OTALEŽ

Zbor občanov KS OTALEŽ bo potekal v soboto 2. decembra 2023 ob 17:00 v dvorani Gasilskega doma PGD PLUŽNJE.        

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda
 2. Predstavitev aktivnosti na javni cestni infrastrukturi
 3. Pobude in vprašanja

ŽUPAN:

Gašper Uršič

Izjava za javnost: Dodatna pojasnila 11. oddelek – Odločitev o neustanavljanju

Spoštovani občani, dragi starši,

prejšnji teden ma smo na občini izdali sporočilo za javnost, v katerem smo vas in medije obvestili, da zaradi objektivnih razlogov v šolskem letu 2023/2024 ne bomo zmogli ustanoviti 11. oddelka v našem vrtcu. Zaradi številnih odzivov in dodatnih vprašanj, ki smo jih prejeli z vaše strani, v nadaljevanju podajamo še dodatne informacije in podrobneje orisujemo razvoj vseh dogodkov, ki so, žal, vodile do te odločitve.

Ko smo v začetku letošnjega leta s strani vodstva vrtca prejeli informacijo glede povečanega števila vlog za sprejem otrok prvega starostnega obdobja, zaradi česar naj bi nekateri starši v šolskem letu 2023/2024 ostali brez potrebnega varstva svojih otrok, smo na občini nemudoma pristopili k iskanju možnih rešitev. Prvi sestanek na to temo se je odvil 2. februarja letos, na njem pa smo se z vodstvom vrtca dogovorili, da se bo dodaten prostor za otroke poskušalo zagotoviti s preureditvijo podstrešja vrtca. Koordinacijo in izpeljavo projekta so tako v celoti prevzeli v vrtcu, po pridobitvi ponudbe pa bi na občini preverili, ali je projekt mogoče umestiti v proračun.

Občinski svetniki so nato 18. maja letos soglasno sprejeli amandma k proračunu, s katerim so za rešitev prostorske stiske v vrtcu namenili 70.000 evrov.

Vodstvo zavoda je po dogovoru z Občino Cerkno naročilo zasnovo, ki pa je, kot se je izkazalo kasneje, v nasprotju s predpisi ni izdelal arhitekt in ni bila arhitekturno obdelana, temveč je bil končni izdelek zgolj grafično obdelan interier z vizualizacijo. Na podlagi te zasnove so znotraj zavoda pridobili ponudbe za izvedbo del na podstrešju. Ker obstoječa zakonodaja od nas zahteva, da se mora za vsak projekt, vreden več kot 80.000 evrov, izvesti javni razpis, načrt, ki ga je pridobilo vodstvo vrtca, pa je vrednost projekta ocenil na kar 120.000 evrov, smo zavod s tem seznanili in jim razložili, da se brez javnega razpisa takega naročila ne da izvesti. Koliko časa od začetka do konca izvedbe v naši državi zahtevajo javni razpisi in koliko dokumentacije je za to potrebno izdelati, pa je zagotovo marsikomu dobro poznano.

Ker je bila končna ugotovitev, da ureditev podstrešja v vrtcu ne bo prinesla dovoljšnih igralnih površin, ki jih moramo zagotoviti v okviru obstoječih normativov, smo se na občini odločili, da sami prevzamemo koordinacijo projekta in čim hitreje najdemo alternativno rešitev, ki bi bila, predvsem časovno, najbolj optimalna.

V izjemno kratkem času smo nato na občini našli možnost, da 11. oddelek začasno vzpostavimo v prostorih župnišča. Dogovorili smo se za stroškovno izjemno ugoden najem prostora, pridobili smo uporabno dovoljenje in ponudbo za prevoz hrane, pripravili smo zasnovo celotne ureditve. A ker so tudi te aktivnosti zahtevale svoj čas, so si v tem času nekateri starši že zagotovili varstvo otrok drugje, naleteli pa smo tudi na druge ovire, med drugim na dolge dobavne roke notranje opreme ter pridobitev gradbenega dovoljenja za nadstrešek nad zunanjimi površinami, ki bi ga potrebovali če bi hoteli v celoti zadostiti zahtevam iz pravilnika, kar pa je pogoj za soglasje zavoda.

Glede na vse navedeno smo na občini, žal, morali sprejeli odločitev, da do konca letošnjega koledarskega leta ne bo mogoče ustanoviti 11. oddelka vrtca v dislocirani enoti. Žal je bilo v prvih mesecih leta, ko bi bilo potrebno storiti največ, marsikaj zamujenega, na občini pa zatečenega stanja, ki ga nismo povzročili sami, v nadaljevanju kljub trudu  nismo mogli pravočasno in uspešno popraviti, za kar se vsem staršem in otrokom, ki ste v tem šolskem letu ostali ali ste še vedno brez varstva, opravičujemo in tudi sprejmemo objektivno odgovornost.

Za konec želimo poudariti, da na občini nadaljujemo z aktivnostmi, ki zasledujejo naslednje cilje:

 • zagotoviti varstvo vseh vpisanih otrok in ne samo tistih vpisanih otrok, ki so ostali brez vrtca,
 • urediti podstrešje vrtca, v kolikor bo to mogoče in v skladu z normativi, ki jih predpisuje država ter z odprtim tlorisom in izključno za namen površin za otroke in nujnimi servisnimi prostori,
 • izgradnjo novega vrtca.

Veseli nas, da smo zemljišče za nov vrtec že odkupili, izvedene so tudi že geomehanske raziskave. Trenutno smo v pripravi dokumentacije za javni natečaj, ki ga po zakonu moramo izvesti.

Prijazen pozdrav,

župan Gašper Uršič z ekipo

Zbiranje prijav zaradi škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Občina Cerkno obvešča, da bo na podlagi sklepa št. 844-35/2023-14 – DGZR z dne 14. 11. 2023, ki ga  je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno petka, 8. 12. 2023 do 11. ure, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami.

Vloge nastale škode se oddajajo  na  spodaj priloženih predpisanih obrazcih.

Oškodovance prosimo, da na vlogi navedejo telefonsko številko in priložijo fotografije poškodovanega objekta ozr. zemljišča s katerih bodo razvidne poškodbe in nastala škoda. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite spodaj priložene obrazce, glede na to, katero škodo prijavljate:

Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjene obrazce lahko:

 • pošljete po elektronski pošti na: obcina@cerkno.si, zadeva: Prijava škode – Neurje november 2023
 • dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali
 • pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.   

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) in na stavbah/objektih (obrazec 3 – obrazec 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Cerkno bo prejete vloge predala URSZR, le ta pa pristojnemu ministrstvu v nadaljnje reševanje.

Motena vodooskrba – Zgornje in Spodnje Ravne (23. 11. 2023)

Uporabnike v Zgornjih in Spodnjih Ravnah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 23. novembra 2023 med 8. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Gorje (21. 11. 2023)

Uporabnike v Gorjah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 21. novembra 2023 med 8. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.
Zahvaljujemo se za razumevanje.

Izjava za javnost: 11. oddelek – Odločitev o neustanavljanju

Občina Cerkno obvešča, da zaradi objektivnih razlogov, kot so: premajhno število otrok za oblikovanje polnega oddelka, dolgi roki za dobavo nujno potrebne opreme, predviden kratek rok delovanja dislociranega oddelka in težja kadrovska organizacija dela, 11. oddelka Vrtca Peter Klepec pri Osnovni šoli Cerkno v šolskem letu 2023/2024 ne bo ustanavljala.

Vsi starši, katerih otroci so na čakalnem seznamu za vstop v vrtec lahko na Občino Cerkno oddajo vlogo za subvencioniranje varstva otrok.

Želja Občine Cerkno je, da bi bilo število otrok, ki niso vključeni v programe predšolskega varstva, vsako leto manjše. Za to se bomo skupaj z vodstvom Vrtca Peter Klepec trudili vsako leto, hkrati pa dalje peljali vse potrebne postopke za izgradnjo novega, večjega vrtca.

Hvala za razumevanje.

Gašper Uršič, župan

Zbiranje prijav škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe

Občina Cerkno obvešča, da na osnovi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7. aprila 2023.

Za prijavo škode je potrebno izpolniti ustrezen obrazec 2 (obrazci so na voljo tudi v tajništvu Občine Cerkno), ki mora biti s strani oškodovanca podpisan na obeh predvidenih mestih na obrazcu, in ga oddati osebno ali po navadni pošti na sedež Občine Cerkno, Bevkova ul. 9, Cerkno do 21. novembra 2023 do 14. ure.

Navodila za izpolnjevanje Obrazca 2:

obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje podatke (točke od 1.4. do 1.8.): 

 • nosilec KMG (ime in priimek) in kontaktna telefonska številka nosilca,
 • davčna številka nosilca,
 • naslov nosilca,
 • številka KMG – MID,
 • številka transakcijskega računa. 

tabeli (Ocena škode) v obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje rubrike:

 • stolpec A – GERK: številka GERKa
 • stolpec B – Vrsta kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec C – Šifra kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec D – Razred donosa: se ne izpolnjuje
 • stolpec E – Zmanjšanje letnega pridelka oz. poškodovanost: dejanski odstotek poškodovanosti
 • stolpec F – Površina poškodovane kulture: dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERKu (v primeru da ima en GERK več kultur, se vpiše isti GERK za vsako kulturo posebej)  
 • stolpec G – Škoda EUR: se ne izpolnjuje
 • stolpec H – Zavarovalnica in št. zav. police: se ne izpolnjuje

K vlogi je potrebno priložiti kopijo subvencijske (zbirne) vloge za leto 2023 (kopija zbirne vloge je potrebna zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec).

V primeru, da je bil trajni nasad zavarovan, je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police.

Za dodatne informacije lahko oškodovanci pokličejo na telefonski številki 05 37 34 648 ali 05 37 75 068. 

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, v kolikor bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode. Pristojnost Občine Cerkno je zbrati vloge oškodovancev in jih posredovati na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Priponke:

Sklep ocenjevanja škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe od 3. do 7 aprila 2023 (.pdf datoteka)
Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči – obrazec 2 (.docx datoteka)
Seznam in šifrant kmetijskih kultur (.docx datoteka)

Vabilo na srečanje članov LAS s CILjem in partnerjev izvedenih projektov v programskem obdobju 2014 -2020

Člane LAS s CILjem, partnerje projektov in zainteresirano javnost vabimo na srečanje ob zaključevanju programskega obdobja 2014-2020, ki bo potekalo 22. 11. 2023 ob 17. uri v dvorani (3. nadstropje) Doma starejših Logatec, Gubčeva ulica 8A, Logatec.

Program: 

 • Pozdravni nagovor
  • Tomaž Vencelj, predsednik LAS s CILjem
  • Berto Menard, župan Občine Logatec, član LAS s CILjem
  • Jožica Lazar, direktorica Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem
 • Predstavitev rezultatov izvedenega programskega obdobja 2014-2020
 • Predstavitev projekta Gartlc (2. JP LAS s CILjem, EKSRP sklad) in senzorne čutne poti, ki je nastala v sklopu projekta
 • Pogostitev in druženje

Več v priloženem vabilu.

Vabljeni!

Priloga:

Vabilo (.pdf datoteka)