Zbiranje prijav zaradi škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami od 27. oktobra do 6. novembra 2023

Občina Cerkno obvešča, da bo na podlagi sklepa št. 844-35/2023-14 – DGZR z dne 14. 11. 2023, ki ga  je izdalo Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, do vključno petka, 8. 12. 2023 do 11. ure, zbirala vloge oškodovancev, ki so utrpeli neposredno škodo na stvareh zaradi posledic močnega neurja s plazovi in poplavami.

Vloge nastale škode se oddajajo  na  spodaj priloženih predpisanih obrazcih.

Oškodovance prosimo, da na vlogi navedejo telefonsko številko in priložijo fotografije poškodovanega objekta ozr. zemljišča s katerih bodo razvidne poškodbe in nastala škoda. Vlogo je potrebno tudi lastnoročno podpisati (vlogo se podpiše na dveh mestih).

Oškodovanci lahko škodo prijavite tako, da izpolnite spodaj priložene obrazce, glede na to, katero škodo prijavljate:

Obrazci so na voljo tudi na sedežu Občine Cerkno.

Izpolnjene obrazce lahko:

  • pošljete po elektronski pošti na: obcina@cerkno.si, zadeva: Prijava škode – Neurje november 2023
  • dostavite v tajništvo Občine Cerkno v času uradnih ur ali
  • pošljete po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, z dopisom »Prijava škode – Neurje julij 2023«.   

Na podlagi prejetih vlog bo škodo ocenjevala občinska Komisija za ocenjevanje škode na stvareh.  Pristojna občinska komisija  ocenjuje škodo na kmetijskih zemljiščih (obrazec 1) in na stavbah/objektih (obrazec 3 – obrazec 5), škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Cerkno bo prejete vloge predala URSZR, le ta pa pristojnemu ministrstvu v nadaljnje reševanje.