Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/23) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22), objavlja JAVNI RAZPIS za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2023.

Priloge:

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2023 (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. 2023.

Prilogi:

Cenik odvajanja in čiščenja odpadne vode 2023 (.pdf datoteka)
Cenik oskrbe s pitno vodo 2023 (.pdf datoteka)

Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB1 s spremembami) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Letni program za kulturo Občine Cerkno za leto 2023 (.pdf datoteka)

Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 112/07, 94/14 in 75/15) ter 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb) je Občinski svet Občine Cerkno na svoji 7. redni seji dne 18. 5. 2023 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI CERKNO ZA LETO 2023.

Letni program za šport Občine Cerkno za leto 2023 (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Otalež (26. 5. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Otaležu obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v petek 26. maja 2023 med 8. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Cerkno (Mostanija)

Uporabnike priključene na vodovod Cerkno na Mostaniški cesti in Platiševi ulici od stare Ete navzgor obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v četrtek 25. maja 2023 med 8. in 11. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Natečaj Inspiration – Start – Go! 2023

Natečaj Inspiration…Start…Go! za izbor naj podjetniških dobrih praks in idej tudi letos ostaja z nami. V lokalnem okolju je vsako leto več dobrih praks in inovativnih podjetniških idej. Zato smo se odločili, da tudi letos pripravimo natečaj in izmed vseh odličnih idej in dobrih praks izberemo 6 najboljših.

Izbirali bomo v dveh kategorijah, po 3 v vsaki kategoriji. Prva kategorija bo namenjena dobrim praksam v podjetništvu, torej že obstoječim podjetjem, tako na novo odprtim kot tistim, ki poslujete že dlje časa. Lahko gre tudi samo za dobro prakso, kako ste prilagodili poslovanje v času spremenjenih razmer in se odzvali na potrebe trga, nov način trženja produktov/storitev in druge dobre prakse pri poslovanju. Druga kategorija pa bo namenjena naj podjetniškim idejam – torej tistim, ki še čakajo na uresničitev oz. ste jih ravno pričeli uresničevati.

Prijave: prijave pošljite na e-mail: prijava@icra.si. Prijavni obrazec najdete tukaj.

Prijava naj vsebuje:

 1. izpolnjen prijavni obrazec in morebitna soglasja, če se prijavlja mladoletna oseba,
 2. opis vaše podjetniške ideje oz. dobre prakse in
 3. povezavo do vaše spletne strani, FB ali letaka. Če oddajate podjetniško idejo, lahko namesto spletne strani/socialnih omrežij/letaka priložite prototip, skico ali letak.

Glavno vodilo pri pripravi prijave naj vam bo jedrnato predstavljanje bistva vaše podjetniške ideje/dobre prakse, skozi katero boste odgovorili na vse ključne kriterije, po katerih bo strokovna komisija ocenjevala prispele prijave.

Rok za prijave: 12. 6. 2023 do 23.59.

Kriteriji: najdete tukaj.

Pogoji za sodelovanje:

 • občan ali poslovni subjekt iz občin Idrija, Cerkno in Logatec,
 • pravočasno oddan in pravilno izpolnjen prijavni obrazec in ustrezen opis podjetniške ideje/dobre prakse.

Nagrada:

Vseh 6 nagrajenih bo prejelo:

 • praktične nagrade,
 • 5 mentorskih ur:
  • 1 svetovalna ura s področja računovodstva,
  • 1 svetovalna ura s področja podjetništva pri podjetju ICRA d.o.o.,
  • 1 svetovalna ura s področja oblikovanja grafične podobe pri podjetju ICRA d.o.o.,
  • 1 svetovalna ura s področja spletnih strani pri podjetju Alastron, Žan Menart s.p.,
  • 1 svetovalna ura s področja vstopa na trg in poslovanja pri podjetju Alastron, Žan Menart s.p.,
 • izpostavljenost na:
  • spletna stran www.icra.si, spletne strani občin,
  • spletna stran www.startap.si,
  • socialna omrežja ICRA, Coworking Idrija-Cerkno-Logatec,
  • 5-minutna predstavitvena oddaja na radiu Primorski val.
 • Tolažilne praktične nagrade za vse udeležence.

Prijavni obrazec najdete tukaj.

Motena vodooskrba – Šebrelje (maj 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Šebrelje obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v ponedeljek 22., sredo 24. in četrtek 25. maja 2023 med 7. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o izdaji odločb NUSZ za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 11.05.2023 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2023 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok:  26.06.2023
 2. obrok:  25.09.2023

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 26.06.2023
 2. obrok: 26.07.2023
 3. obrok: 25.09.2023
 4. obrok: 23.11.2023

Sklic 7. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0006/2023
Datum: 9. 5. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

7. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 18. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 6. seji občinskega sveta dne 11. 5. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 3.1).
 4. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Odlok o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 – druga obravnava (priloge 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 in 5.6p).
 6. Elaborat oblikovanja cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb (priloga 6.1).
 7. Letni program športa v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 7.1).
 8. Letni program kulture v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 8.1).
 9. 9. Letni program na področju mladine v Občini Cerkno za leto 2023 (priloga 9.1).
 10. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.