Vabljeni na Dan zdravja

Vabljeni na Dan zdravja, ki bo potekal 20. maja 2023 med 9. in 12. uro na Mestnem trgu v Idriji.

Sklic 6. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-0005/2023
Datum: 24. 4. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

6. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 11. maja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 5. seji občinskega sveta dne 20. 4. 2023 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2022 (priloge 6.1, 6.2 in 6.3).
 7. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola Cerkno – prva obravnava.
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah 08 Občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno (SD 08 OPN) – kratek postopek (priloga 8.1).
 9. Poročilo o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2022 (priloga 9.1).
 10. Pravilnik o spremembah Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (prilogi 10.1 in 10.2).
 11. Soglasje soustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti ravnateljice Glasbene šole Idrija (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.