Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet Občine Cerkno je dne 18. 5. 2023 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019) in veljajo od 1. 6. 2023.

Prilogi:

Cenik odvajanja in čiščenja odpadne vode 2023 (.pdf datoteka)
Cenik oskrbe s pitno vodo 2023 (.pdf datoteka)