Sooblikuj lokalno okolje in reši anketo!

Morda ste že slišali, da LAS s CILjem že intenzivno pripravlja temeljni razvojni dokument – Strategijo lokalnega razvoja LAS do leta 2027?

V aprilu bomo izvedli tri animacijske delavnice, in sicer v Cerknem, Idriji in Logatcu. Na delavnicah želimo prepoznati ključne potrebe in priložnosti območja, postaviti cilje ter pripraviti Strategijo lokalnega razvoja LAS do leta 2027. O datumih izvedb delavnic vas obvestimo kmalu.

Ker želimo dobiti čim širši nabor potreb lokalnega okolja, pa vas vabimo k reševanju anonimne ankete.

Anketa se nahaja tukaj: https://www.1ka.si/a/53adb9df

Veselimo se vaših pobud in upamo, da jih v čim večji meri tudi realiziramo.

Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, vodilni partner LAS s CILjem

Občina Cerkno

Sklic 4. (korespondenčne) seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-003/2023
Datum: 27. 3. 2023

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

 1. (korespondenčno) sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v ponedeljek 27. marca 2023.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023 (priloga 1.1).

Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.

Navodilo za glasovanje:
Glasuje se po elektronski pošti na naslov obcina@cerkno.si. Glasuje se tako, da se o predlogih sklepov glasuje ZA ali PROTI. Rok za glasovanje je do srede 29. 3. 2023 do 13h.

Predlog sklepa:
»Občinski svet sprejme sklep o začasnem financiranju Občine Cerkno za obdobje 1. 4. 2023 – 30. 6. 2023.«

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Priloga:

Zapisnik (.pdf datoteka)

Komunalni delavec III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju

Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom
(šifra delovnega mesta J033007)

REGISTRSKA št: OW00786

Javni natečaj za prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si/category/javna-narocila-razpisi-in-objave/.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogoji

● Najmanj osnovnošolska izobrazba
● Znanje uradnega jezika
● državljanstvo Republike Slovenije
● da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
● da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Dodatna funkcionalna znanja

● Vozniški izpit B kategorije (zaželeno)
Posebni delovni pogoji DA, pretežno delo na terenu
Zaposlitev za določen/ nedoločen čas zaposlitev za določen čas do 31. 8. 2023 s polnim delovnim časom
Poskusno delo: NE

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na tem področju dela.

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na pridobljenih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.
Naloge na tem delovnem mestu:

 • urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, kamor spadajo:
  o enostavna vzdrževalna dela, kot so čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, nasipavanje gramoza na makadamskih površinah, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin in drevoredov.
  o urejanje javnih površin in rečnih ter jezerskih bregov, popravilo, vzdrževanje in montaža zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih ter na javnih otroških igriščih.
  o enostavna dela v procesu vzdrževanja občinskih cest, pločnikov, javnih poti, poti v upravljanju zavarovanih območij, kolesarskih poti, naprav za odvodnjavanje ipd.
  o pomoč pri urejanju in vzdrževanju državnih cest (npr. odvodni jarki, koritnice, zemeljski jarki, jaški) ipd.
  o pomoč pri vzdrževanju, urejanju zelenic,
  o druga podobna dela po nalogu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,
 3. izjavo kandidata da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu komunalni delavec III z možnostjo napredovanja v naziv komunalni delavec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na terenu ter v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – javni razpis – čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom” na naslov:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
do 30. 3. 2023.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede »Ne odpiraj – javni razpis – čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis

Številka: 100-0003/2023
Datum: 27. 3. 2023
Župan Občine Cerkno
Gašper Uršič

Vabilo nevladnim organizacijam Goriške razvojne regije

Lepo vabljeni na ON-LINE srečanje NVO s potencialom oziroma širše nevladnih organizacij Goriške razvojne regije. Z nami bo tudi mag. Tomaž Konrad (EZTS GO) vezano na predstavitev projekta EPK ter odprtega razpisa.

Letos se bomo srečali preko ZOOMa, v sredo 29. 3. 2023 ob 13 uri. Link vam pošljemo dan pred dogodkom.

Program (tudi v prilogi):

12:45 Registracija

13.00 Uvodni nagovor

13.10 Kaj potrebujete od nas v letu 2023?

13.30 Kratka predstavitev izvajanja projekta Evropske prestolnice kulture  Nova Gorica- Gorizia (EPK) 2025 in Predstavitev razpisa za male projekte  GO! 2025 / Small project fund

15:00 Razprava in odgovori na vprašanja udeležencev

15:30 Zaključek

Lepo prosimo, da vašo udeležbo predhodno potrdite kar na ta email (mrezenje@planota.si)

Vabilo (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Spodnje Jazne (29. 3. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Spodnjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 29. marca 2023 med 8. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (24. 3. 2023)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih: Trebenče, Dolenji Novaki, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Javna razgrnitev predloga sprememb in dopolnitev 08 občinskega prostorskega načrta Občine Cerkno

Občina Cerkno obvešča vse občane in zainteresirano javnost, da javno razgrinja predlog Sprememb in dopolnitev št. 8 Občinskega prostorskega načrta občine Cerkno (v nadaljevanju SD 08 OPN).

Javna razgrnitev bo potekala od vključno petka, 24. 3. 2023, do vključno nedelje, 9. 4. 2023.

Gradivo je objavljeno spodaj.

Morebitna vprašanja vezana na razumevanje gradiva in podajanje pripomb je možno zastaviti v elektronski obliki na elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si – v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – vprašanja«). Odgovore na zastavljena vprašanja bo pripravljavec oziroma izdelovalec akta podal v najkrajšem možnem času, ter odgovore objavil na spletni strani Občine Cerkno.

Posameznikom, ki iz upravičenih razlogov ne bodo mogli dostopati do spleta, bomo dodatna pojasnila, v času javne razgrnitve nudili preko telefona in sicer ob sredah od 13. do 17. ure, na telefonski številki 05 373 46 43.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »Javna razgrnitev SD 08 OPN – pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku SD 05 OPN Cerkno. Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Prilogi:

Javno naznanilo (.pdf)
SD08OPN – Predlog (.pdf)

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2022 po razpisih s področja družbenih dejavnosti

Končno poročilo o prejetih sredstvih v letu 2022 po razpisih s področja družbenih dejavnosti (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Zgornje Jazne (22. 3. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Zgornjih Jaznah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 22. marca 2023 med 8. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) vsako leto pripravlja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Osnovni namen aktivnosti je informiranje uporabnikov in splošne javnosti glede možnih tveganj, ki jih lahko ima nepravilna raba FFS za zdravje ljudi in okolje, vključno s čebelami ter ostalimi opraševalci, ki so eden izmed osnovnih indikatorjev onesnaženosti v okolju.

Podrobneje na tej povezavi (.pdf datoteka).