Komunalni delavec III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19, 203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1) ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju

Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom
(šifra delovnega mesta J033007)

REGISTRSKA št: OW00786

Javni natečaj za prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno http://www.cerkno.si/category/javna-narocila-razpisi-in-objave/.

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi, morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati naslednje pogoje:

Osnovni pogoji

● Najmanj osnovnošolska izobrazba
● Znanje uradnega jezika
● državljanstvo Republike Slovenije
● da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev
● da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti

Dodatna funkcionalna znanja

● Vozniški izpit B kategorije (zaželeno)
Posebni delovni pogoji DA, pretežno delo na terenu
Zaposlitev za določen/ nedoločen čas zaposlitev za določen čas do 31. 8. 2023 s polnim delovnim časom
Poskusno delo: NE

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na tem področju dela.

Kot delovne izkušnje se štejejo tiste izkušnje, ki jih je kandidat pridobil z opravljanjem del na delovnih mestih iste stopnje izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, in delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del v organih javne uprave in drugih državnih organih na pridobljenih delovnih mestih za eno stopnjo nižje izobrazbe, razen pripravništva.
Naloge na tem delovnem mestu:

 • urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest, kamor spadajo:
  o enostavna vzdrževalna dela, kot so čiščenje odtokov, talnih požiralnikov, nasipavanje gramoza na makadamskih površinah, sajenje in obrezovanje okrasnih rastlin in drevoredov.
  o urejanje javnih površin in rečnih ter jezerskih bregov, popravilo, vzdrževanje in montaža zaščitnih ograj, igral, opreme v parkih ter na javnih otroških igriščih.
  o enostavna dela v procesu vzdrževanja občinskih cest, pločnikov, javnih poti, poti v upravljanju zavarovanih območij, kolesarskih poti, naprav za odvodnjavanje ipd.
  o pomoč pri urejanju in vzdrževanju državnih cest (npr. odvodni jarki, koritnice, zemeljski jarki, jaški) ipd.
  o pomoč pri vzdrževanju, urejanju zelenic,
  o druga podobna dela po nalogu nadrejenega.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. pisno izjavo oziroma dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prenehanja delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, opiše delo, ki ga je opravljal pri delodajalcu ter navede, katera stopnja strokovne izobrazbe je bila zahtevana za zasedbo delovnega mesta,
 3. izjavo kandidata da:
 • je državljan Republike Slovenije,
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
 1. lastnoročno podpisano izjavo kandidata, da za namen javnega natečaja dovoljuje Občini Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno, pridobiti podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša ali ne poda navedene izjave, je dolžan sam predložiti vsak ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da za slednje priloži tudi ustrezna dokazila.

V izbirnem postopku se bo preverjala usposobljenost kandidata na podlagi dokumentacije, priložene k prijavi kandidata, ter po potrebi na podlagi osebnih razgovorov. Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo delovne izkušnje, ki so enake ali podobne kot je področje razpisanega delovnega mesta.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu komunalni delavec III z možnostjo napredovanja v naziv komunalni delavec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas in s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na terenu ter v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno.

Kandidat vloži prijavo s prilogami v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – javni razpis – čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom” na naslov:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
do 30. 3. 2023.

Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidat v zadevo elektronskega sporočila navede »Ne odpiraj – javni razpis – čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom”.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na spletni strani Občine Cerkno.

Izbranemu kandidatu bo izdan sklep o izbiri, ostali kandidati bodo prejeli sklep o neizbiri.

Dodatne informacije o javnem natečaju ponudniki dobijo na telefonu 05/37-34-640 ali elektronskem naslovu obcina@cerkno.si.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Razpis

Številka: 100-0003/2023
Datum: 27. 3. 2023
Župan Občine Cerkno
Gašper Uršič