36. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – junij 2022

Številka: 900-004/2022
Datum: 8. 06. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

36. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 23. junija 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 35. seji občinskega sveta dne 10. 5. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Poročilo o delu Medobčinskega inšpektorata občin Idrija in Cerkno v letu 2021 (priloga 3.1).
 4. Seznanitev Občinskega sveta Občine Cerkno s Poročilom o izvedenih aktivnostih iz LEK v letu 2021 ter plan aktivnosti za leto 2022 (prilogi 4.1 in 4.2).
 5. Elaborat o oblikovanju cen komunalnih storitev v Občini Cerkno s predlogi sklepov (priloga 5.1).
 6. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Zdravstveni dom Idrija) (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o nalogah krajevnih skupnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (priloga 7.1).
 8. Seznanitev občinskega sveta o podaljšanju koncesije Domu upokojencev Idrija za pomoč družini na domu (priloga 8.1).
 9. Letno poročilo o izvajanju kulture v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 9.1).
 10. Letno poročilo o izvajanju športa v Občini Cerkno za leto 2021 (priloga 10.1).
 11. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Glasbena šola Idrija (priloga 11.1).
 12. Potrditev Strategije za celostno podporo družinam z otroki do 7. leta starosti Občine Cerkno (priloga 12.1).
 13. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1)  ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju

Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom (šifra delovnega mesta J033007)

Javni natečaj za prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Priloga:

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2022 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2022, in sicer:

 • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2022,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2022,
 • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2022,
 • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2022,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2022,
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2022,
 • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
 • neposredno sklenjene pogodbe.

Prilogi:

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2022 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2022 (.pdf datoteka)

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022

Občina Cerkno na podlagi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21 in 70/22) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16 in 21/22), objavlja Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in organizacij v Občini Cerkno v letu 2022.

Priloge:

Javni razpis – za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev v Občini Cerkno v letu 2022 (.pdf datoteka)
Predlog pogodbe (.docx datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)