Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/1378/13 – popr.47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/1615/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS, 81/19203/20 – ZIUPOPDVE, 119/21 – ZČmIS-A, 202/21 – odl. US, 15/22 in 54/22 – ZUPŠ-1, v nadaljevanju ZDR-1)  ter 58. člena Zakona o javnih uslužbencih  Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – Zdeb, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta na položaju

Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom (šifra delovnega mesta J033007)

Javni natečaj za prosto delovno mesto KOMUNALNI DELAVEC III – Čistilec javnih površin v Službi za okolje in prostor z režijskim obratom se objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter na spletni strani Občine Cerkno.

Priloga:

Objava prostega delovnega mesta v Režijskem obratu Občine Cerkno (.docx datoteka)