Sklic 3. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-002/2023
Datum: 19. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

3. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 16. februarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 2. redne seje z dne 17. 1. 2023.
 3. Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Cerkno – prva obravnava (prilogi 3.1 in 3.2).
 4. Predstavitev in potrjevanje akcijskega načrta ukrepov v okviru Zelene sheme slovenskega turizma (priloga 4.1).
 5. Odlok o spremembi Odloka o določitvi volilnih enot za volitve občinskega sveta občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 5.1 in 5.2).
 6. Odlok o spremembi in dopolnitvi Statuta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 6.1 in 6.2).
 7. Odlok o spremembi in dopolnitvi Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 7.1 in 7.2).
 8. Odlok o volitvah v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Cerkno – prva obravnava (prilogi 8.1 in 8.2).
 9. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerkno – skrajšani postopek (prilogi 9.1 in 9.2).
 10. Odlok o občinskih cestah v Občini Cerkno – predlog sklepa (priloga 10.1).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah 05 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerkno (prilogi 11.1 in 11.2).
 12. Odlok o spremembi Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Cerkno – prva obravnava (prilogi 12.1 in 12.2).
 13. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Regijski center za ravnanje z odpadki Nova Gorica d.o.o. (prilogi 13.1 in 13.2).
 14. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Motena vodooskrba – Zakriž zgornji (1. 2. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v zgornjem Zakrižu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v sredo 1. februarja 2023 med 8. in 13. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Vabilo na svečano akademijo in smučarsko tekmovanje

Občina Cerkno in Organizacijski odbor za izvedbo 46. spominskih smučarskih tekem Partizanske smučine Cerkno 45 vabita na svečano  akademijo z ogledom dokumentarnega filma »Partizanske smučine Cerkno 45«, ki bo  v petek 27.1.2023 ob 18. uri v dvorani Glasbene šole Cerkno.

Udeležence bo kot slavnostni govornik nagovoril Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB  Slovenije

Na akademiji si bomo ogledali dokumentarni film, scenarista in režiserja Dušana Moravca »Partizanske smučine Cerkno 45« ter se ustvarjalcem in sodelujočim v filmu, zahvalili za opravljeno delo.

V soboto 28.1.2023 pa  Organizacijski odbor vabi v Smučarski center Cerkno, kjer bodo potekala smučarska tekmovanja.  Otvoritev tekmovanja bo ob 9.30. uri  potekala na vrhu proge Lom 4, zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov pa ob 14.00 uri   pred Alpsko Perlo. Častni gost na tem dogodku bo generalmajor Dobran Božič predsednik Zveze Slovenskih častnikov.

Vljudno vabljeni!

Vir fotografije: spletna stran ozvvs-idrija-cerkno.si

spominske smučarske tekme “Partizanske smučine Cerkno 45” se bodo odvile po programu

Zadnje snežne padavine so Smučarski center Cerkno odele v zajetno snežno odejo. V soboto 21.1.2023 so upravljalci na smučiščih pognali tudi žičniške naprave.

S tem se je organizatorjem 46. spominskih smučarskih tekem »Partizanske smučine Cerkno 45« odvalil kamen skrbi, saj bodo v soboto 28.1.2023 smučarske tekme »Partizanske smučine Cerkno 45« izpeljali po začrtanem programu.

Program prireditve: do 09.00 Zbiranje udeležencev – na vrhu proge Lom – 4 ob 09.30 Otvoritev tekmovanja na vrhu proge – Lom 4 -Državna himna Republike Slovenije -Uvodne besede voditeljice Damjane Peternelj -Pozdravne besede, predsednik OO »PS Cerkno -45« pk. Miha Butara -Slavnostni nagovor general major Dobran Božič predsednik ZSČ -Simbolna otvoritev tekmovanja – general major Dobran Božič predsednik ZSČ in župan občine Cerkno Gašper Uršič ob 09.40 Nastop demonstracijske skupine Edmunda Čibeja in TD Novaki ob 09.50 Odhod tekmovalcev na start ob 10.00 Veleslalom – člani ZZB za vrednote NOB Slovenije – Lom 4 ob 10.00 Tekmovanje pripadnikov Slovenske vojske v veleslalomu – Lom 3 ob 10.30 17. prvenstvo ZVVS – Zveze veteranov vojne za Slovenijo – Lom 4 ob 11.00 Prvenstvo Zveze slovenskih častnikov – Lom 4 ob 11.30 Tekmovanje Zveze policijskih veteranskih društev »Sever« – Lom 4 ob 11.30 Tek – borke, borci- Lom ob 14.00 Zaključna slovesnost in razglasitev rezultatov pred Alpsko Perlo ob 15.00 Kosilo in druženje

S tem športnim in spominskim dogodkom bomo udeleženci počastili spomin na prve partizanske smučarske tekme v okupirani Evropi, ki so 20. in 21. januarja 1945 potekale v Cerknem.

Častni gost na otvoritvi smučarskih tekem in na svečanosti ob razglasitvi rezultatov ter podelitvi medalj in pokalov bo generalmajor Dobran Božič predsednik Zveze Slovenskih častnikov.

Kot je v vabilu na spominske smučarske tekme »Partizanske smučine Cerkno 45« zapisal predsednik organizacijskega odbora Miha Butara, bo organizatorjem v veliko čast in podporo, če se boste otvoritvene slovesnosti, smučarskih tekmovanj in zaključne slovesnosti udeležili v čim večjem številu.

Vljudno vabljeni!

Vir fotografije: spletna stran ozvvs-idrija-cerkno.si

Vabljeni na svečano akademijo z ogledom dokumentarnega filma “Partizanske smučine Cerkno 45”

Svečana akademija bo v petek 27.1.2023 ob 18. uri v dvorni Glasbene šole Cerkno, Bevkova ulica 12, Cerkno.

S svečano akademijo bomo počastili spomin na prve partizanske smučarske tekme v okupirani Evropi, ki so 20. in 21. januarja 1945 potekale v Cerknem.

Slavnostni govornik na svečani akademiji bo Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije

V programu svečane akademije bodo sodelovali:

 • Praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij
 • Dušan Moravec, scenarist in režiser filma »Partizanske smučine Cerkno 45«
 • Mladinski pevski zbor Osnovne šole Cerkno
 • Damjana Peternelj, voditeljica programa

V sklopu prireditve si bomo ogledali dokumentarni film, scenarista in režiserja Dušana Moravca »Partizanske smučine Cerkno 45« ter se ustvarjalcem in nastopajočim v filmu zahvalili za opravljeno delo.

Vljudno vabljeni!

Vir fotografije: spletna stran ozvvs-idrija-cerkno.si

Označba porekla blaga “Idrijska čipka”

Pridobitev dovoljenja za uporabo geografske označbe »IDRIJSKA ČIPKA«

Postopek ocenjevanja čipk, ki klekljaricam omogoča pridobitev pravice do označbe porekla blaga »Idrijska čipka«, bo potekal v marcu 2023.

Odbor za označbo porekla idrijske čipke vabi klekljarice, da čipke in vlogo za oddajo čipk v oceno predložijo do konca februarja 2022, osebno ali po pošti na naslov: Čipkarska šola Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija.

Ocenjevanje bo potekalo v skladu s pravili ocenjevanja, ki so objavljena v priročniku »Idrijska čipka geografska označba«. V njem so objavljeni tudi vzorci, po katerih je potrebno sklekljati čipke, ki se predložijo v oceno. Več informacij o postopku in vloga za oddajo čipk v oceno je dostopnih na spletni strani https://www.festivalidrijskecipke.si/geografska-oznacba-idrijska-cipka/pridobitev-dovoljenja/ , preko e-poštnega naslova metka@cipkarskasola.si ali na tel. št. 05 37 34 572. Vlogo lahko dvignete tudi osebno na sedežu Čipkarske šole Idrija.

Sklic 2. redne seje Občinskega sveta Občine Cerkno

Številka: 900-001/2023
Datum: 11. 1. 2023

Na podlagi 35. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF, 14/15 –ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 14. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

2. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 19. januarja 2023 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Pregled zapisnika in sklepov 1. (konstitutivne) seje z dne 15. 12. 2022 (priloga 2.1).
 3. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (imenovanje članov odborov in komisij občinskega sveta, članov nadzornega odbora občine, ter predstavnika lokalne skupnosti v svet lokalnih skupnosti CSD Severna Primorska) (priloga 3.1).
 4. Pobude in vprašanja.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Vabljeni na krvodajalske akcije

RKS OZ Idrija vas vljudno vabi na krvodajalske akcije, ki bodo potekale v mladinskem centru, Ul. IX. Korpusa 17 v Idriji od ponedeljka, 23. januarja, do srede, 25. januarja 2023.

Prijava sprememb podatkov za NUSZ za leto 2023

Občina Cerkno poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, da do 28. februarja 2023 na Občino Cerkno sporočijo spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2023.

Spremembe so največkrat povezane s:

– spremembo zavezanca,
– spremembo lastništva po darilnih pogodbah ali sklepu o dedovanju.

Prav tako je potrebno na občino oddati tudi vlogo z dokazili za oprostitev plačila NUSZ za leto 2023.

Spremembo oz. prijavo nam sporočite:

– pisno na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, ali
– jo oddate v tajništvu Občine Cerkno.

Obrazec za sporočanje sprememb in Vlogo za oprostitev plačila NUSZ sta dostopna na spletni strani občine Cerkno https://www.cerkno.si ter v tajništvu občine.

Za dodatne informacije ter pojasnila se obrnite na tel. št. 05 37 34 647.

Če zavezanci nastalih sprememb ne boste sporočili, bomo za odmero uporabili podatke, s katerimi razpolaga občina.

Postavitev jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem – lokacija

Občina Cerkno je prejela obvestilo o možnosti postavitve jeklenih športnih poligonov za vadbo na prostem, ki jih bo Olimpijski komite – Združenje športnih zvez v sodelovanju s Skupino SIJ doniral lokalnim skupnostim. Občina Cerkno zato išče lokacijo, ki bi bila primerna za postavitev takega poligona.

V kolikor imate kakršenkoli predlog, željo ali pobudo glede lokacije, vas vabimo, da nam do 29.1.2023 to sporočite na elektronski naslov: mojca.gros@cerkno.si

Lokacija mora biti velika min. 9x9m, v lasti Občine Cerkno, javno dobro ali pa mora biti pridobljeno soglasje lastnika za postavitev na njegovem zemljišču.