Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem 2022

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEzL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 Odl.US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO in 90/21), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) objavlja

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem

Prilogi:

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem – maj 2022 (.pdf datoteka)
Vloga za dodelitev tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem (.docx datoteka)

Javni razpis za podelitev Bevkovega priznanja in Bevkovih nagrad občine Cerkno za leto 2022

OBČINA CERKNO OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN NAGRADE

Na podlagi 13. člena Odloka o priznanjih in nagradah Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 64/95, 75/00, 74/04 in 30/17), Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Cerkno

o  b  j  a  v  l  j  a
JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV  
BEVKOVEGA PRIZNANJA IN BEVKOVIH NAGRAD
OBČINE CERKNO ZA LETO 2022

Občina Cerkno bo letos ob občinskem prazniku 1. oktobra, ki ga praznuje v spomin na rojstvo dr. Franca Močnika, cerkljanskega rojaka, slovitega matematika in v spomin na ustanovitev 16. SNOUB Janka Premrla – Vojka, na slavnostni seji občinskega sveta na predlog Komisije za priznanja in nagrade podelila:

eno Bevkovo priznanje

kot najvišje priznanje Občine Cerkno

in

do tri Bevkove nagrade

za posamezne dosežke na različnih področjih

družbenega življenja.

Bevkovo priznanje je najvišje priznanje Občine Cerkno.

Podeljuje ga občinski svet posameznim fizičnim in pravnim osebam za posebne dosežke na različnih področjih družbenega življenja, ki pomembno prispevajo k nadaljnjemu razvoju občine.

Bevkovo nagrado podeljuje Občinski svet Občine Cerkno posameznim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam ter drugim organizacijam in skupnostim za posamezne dosežke in kot vzpodbudo za nadaljnje delo in aktivnosti na različnih področjih družbenega življenja in dela.

Pobudniki za podelitev priznanja in nagrad so lahko občanke in občani, krajevne skupnosti, podjetja in zavodi, društva, politične stranke ter druge organizacije in skupnosti.

Pobude morajo biti v pisni obliki, skrbno pretehtane ter vsestransko utemeljene.

Vsebujejo naj:

 • osnovne podatke o predlagatelju,
 • navedbo, ali se predlog nanaša na priznanje oz. nagrado,
 • podrobno utemeljitev predloga.

Vloge morajo biti poslane v zaprti ovojnici na naslov:

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,

označene z napisom:

»Ne odpiraj – Priznanje in nagrade Občine Cerkno«.

Da bo Komisija za priznanja in nagrade Občine Cerkno lahko pravočasno opravila izbor in oblikovala posamezne predloge za priznanje in nagrade Občine Cerkno za obravnavo na občinskem svetu, je zadnji rok za dostavo pobud 25. avgust 2022.

Komisija za priznanja in nagrade predsednik Andraž Drešček

35. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – maj 2022

Številka: 900-003/2022
Datum: 26. 04. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

35. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v torek 10. maja 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 33. seji občinskega sveta dne 24. 2. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Soglasje ustanovitelja k spremembam statuta Zdravstvenega doma Idrija (priloge 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5).
 4. Rebalans št. 1 Proračuna Občine Cerkno za leto 2022 (priloge 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 in 4.6).
 5. Umik javnega dobra z zemljišč s parcelnimi številkami *320 k. o. 2344 Cerkno, 1290/4 k. o. 2337 Bukovo, 1992/5 k. o. 2350 Otalež, 763/21 k. o. 2342 Gorenji Novaki (priloga 5.1).
 6. Seznanitev in ugotovitveni sklep Občinskega sveta Občine Cerkno o odstopu člana Sveta krajevne skupnosti Šebrelje (priloga 6.1).
 7. Soglasje ustanovitelja pri določanju delovne uspešnosti direktorjev/ ravnatelja javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Cerkno (priloga 7.1).
 8. Imenovanje občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2022 – 2026 (priloga 8.1).
 9. Zaključni račun Občine Cerkno za leto 2021 (priloge 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8 in 9.9).
 10. Poslovna poročila javnih zavodov za leto 2021 (priloge 10.1, 10.2 in 10.3).
 11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Cerkno (priloge 11.1, 11.2 in 11.3).
 12. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP KE 06/A216 v Občini Cerkno (ID: 2835) (prilogi 12.1, 12.2 in 12.3).
 13. Podelitev stavbne pravice na zemljišču parcelna številka 1332/2 k .o. 2344 Cerkno ter na zemljiščih parcelni številki 68/33 in 68/2, obe k. o. 2344 Cerkno (priloga 13.1).
 14. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.