Motena vodooskrba – Otalež

Uporabnike priključene na vodovod Otalež obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 11. oktobra 2023 med 15. in 18. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o odpremljenih odločbah o odmeri davka od premoženja za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 28.09.2023 odpremljene odločbe o odmeri davka od premoženja za leto 2023.

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 12.01.2024

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 13.12.2023
 3. obrok: 12.01.2024
 4. obrok: 12.02.2024

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/2023) Občina Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.

Javni razpis – za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Javni razpis – razpisna dokumentacija in navodila (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2023, in sicer:

 • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev in organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
 • neposredno sklenjene pogodbe.

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 (.pdf datoteka)

Začasno zaustavljen prevzem kosovnih odpadkov

Komunala Idrija obvešča, da je zaradi težav pri obdelavi kosovnih odpadkov, ki trenutno pestijo Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, primorana zaustaviti prevzemanje kosovnih odpadkov. Trajanje omejitve prevzema je predvidevano do 15. oktobra 2023.

V tem obdobju prevzem kosovnih odpadkov v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno ne bo mogoč. Vse dogovorjene storitve odvoza pa bodo potekale nemoteno in brez sprememb.

Obvestilo o spremembi urnika Zbirnega centra Cerkno

Občina Cerkno obvešča svoje občane, da bo s 1. oktobrom 2023 zbiralnica odpadkov odprta po spremenjenem urniku, in sicer v četrtkih med 12. in 16. uro ter v soboto med 8. in 11. uro.

Motena vodooskrba – Mostaniška cesta, Platiševa ulica

Uporabnike na Mostaniški cesti in Platiševi ulici od stare Ete navzgor obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 13. septembra 2023 med 7. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo

Na podlagi 52. in 65. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: zakon) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) Občina Cerkno objavlja naslednjo NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo.

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem zemljišč s parcelno številko št. 843 in 844/2, obe k. o. 2337 Bukovo (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Plužnje

Uporabnike v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v soboto 9. septembra 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Objava poročila o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022

Občinski svet Občine Cerkno je v letu 2018 sprejel Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Cerkno (Uradni list RS, št. 23/18 in 51/21). 24. 2. 2022 je bil sprejet Letni program športa v občini Cerkno za leto 2022, v katerem so bila opredeljena področja sofinanciranja. V priponki objavljamo Poročilo o izvajanju Letnega programa športa v občini Cerkno v letu 2022.

Poročilo o o izvajanju letnega programa za šport v letu 2022 (.pdf datoteka)