Nove cene komunalnih storitev

Občinski svet Občine Cerkno je dne 23. 5. 2024 potrdil nove cene komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki so izračunane na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/2019), in veljajo od 1. 6. 2024. Ceniki so objavljeni na tej povezavi.