Prekuhavanje vode na sistemih v upravljanju Občine Cerkno (28. 2. 2023)

Ukrep obveznega prekuhavanja vode pred uporabo v prehranske namene do preklica še vedno velja na naslednjih vodooskrbnih sistemih: Trebenče, Dolenji Novaki, Jesenica, Orehek in Kojca.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

NAVODILA
Povzetek priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS

Potem ko voda zavre, priporočamo, naj vre 3 minute. Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja prekuhane vode je najbolje, da ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku. Tako pripravljeno jo za pitje uporabljamo 24 ur.

Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (pivnik, filter za kavo).

V primeru izrednih razmer, kot so obilno deževje, okvara dezinfekcijske postaje, okvare in dela na omrežju, ipd. se ukrep obveznega prekuhavanja razglasi tudi na sistemih, kjer je urejena priprava vode oz. dezinfekcija, saj se takrat poveča možnost mikrobiološkega onesnaženja.

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: Višji svetovalec III v Službi za družbene dejavnosti – M/Ž

Na podlagi 58. člena Zakona o jav­nih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)

v Službi za družbene dejavnosti (Regist. št. prijave: OV24399)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva bolonjska stopnja splošne smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ni bila vložena prav­nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka­znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),
 4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),
 5. izjavo o znanju uradnega jezika,
 6. izjavo kandidata, da

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Cerkno pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 6. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji sve­tovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 3. 2023 na naslov: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, Cerkno, s pripisom: »Razpis za delovno mesto – družbene dejavnosti«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Oton Lahajnar, tel. 05 37 34 642.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Številka: 100-0002/2023

Cerkno, dne 28. 2. 2023

Občina Cerkno
Gašper Uršič, župan l. r.

Rdeči križ Slovenije vabi na krvodajalsko akcijo (6. marec 2023)

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Idrija vas vljudno vabi na krvodajalsko akcijo, ki bo potekala v telovadnici OŠ Cerkno v ponedeljek, 6. marca, od 7. do 13. ure.

Prosimo, pokličite in se naročite na darovanje krvi na eno izmed naštetih telefonskih številk: 051 389 270 ali 051 671 147 ali 030 716 796.

Krvodajalcem se zahvaljujemo za odziv, razumevanje ter upoštevanje vseh preventivnih zaščitnih ukrepov.

www.daruj-kri.si

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – oddaja prostorov pisarne 3 in 4 v VCC v brezplačno uporabo

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – oddaja prostorov pisarne 3 in 4 v VCC v brezplačno uporabo (.pdf)

Ob letošnjem kulturnem prazniku slavnostno obeležili 50-letnico izgradnje OŠ Cerkno

V petek, 3. februarja, smo na naši šoli ob prihajajočem slovenskem kulturnem prazniku obeležili 50-letnico izgradnje Osnovne šole Cerkno, nekoč imenovane Osnovna šola spomenik NOB. Ideja za izgradnjo nove šole je vzniknila 27. januarja leta 1969, ko so se na Brcih ob 25-letnici spomina na 47 padlih zbrali preživeli tečajniki. Vse do danes se vsako leto spominjamo usodnega dne, 27. januarja leta 1944, ko so nekaj minut po osmi uri številni mladi fantje in dekleta izgubili svoja življenja ob napadu sovražnika. Med preživelimi se je oblikovala ideja, da bi Cerkljanom v zahvalo za nesebično medvojno pomoč zgradili novo šolo, ki bi na mlade generacije prenašala vrednote medvojnega časa – neizmerne medsebojne pomoči, željo po svobodi in miru, ljubezni do lastnega naroda in slovenskega jezika. Spomin na vse tisto, kar je bilo vzeto mnogim mladim generacijam, ki so živele v strahoti vojnih časov ter za svobodo in narod darovali svoja mlada življenja. In v zavesti, da bi se učenci še z večjim elanom učili ter se zavedali, da z učenjem sami sebi gradijo boljši jutri. Plod njihovih idej in uresničenih želja pa žanjemo tako učenci kot tudi učitelji še danes. Temeljni kamen za novo osnovno šolo je bil položen leta 1971, 17. septembra naslednje leto pa so prag nove šole že prestopili učenci predmetne stopnje.

O pomenu kulturnega praznika ter o pričetkih in pobudah izgradnje nove šole je na prireditvi v uvodnem nagovoru najprej spregovoril ravnatelj Mitja Dežela. V video projekcijah so spomine obujali Franci Ferjančič, Bojan Tušar in Ivan Černilogar, bili so prva generacija učencev, ki je na novi šoli zaključila takratno osemletko, v živo pa je spomine na svečano otvoritev nove šole obudila nekdanja učenka in danes priznana etnologinja, Ivana Leskovec. Na jubilejni prireditvi se nam je s strani ustanovitelja zavoda OŠ Cerkno pridružil tudi župan, Gašper Uršič.

Zasnovo za prireditev je skupaj s številnimi učenci sedmih in osmih razredov oblikovala učiteljica slovenščine Mojca Lipužič Moravec. Ob pomoči Cerkljanskega muzeja in njihovega bogatega fotografskega arhiva so nastale dokumentarne projekcije. Učenci sedmih in osmih razredov so namreč svoj glas ponudili nekdanjim učencem, ki so spomine o pomenu izgradnje nove šole pustili zapisane v šolskem glasilu Mlada rast. Pri oblikovanju projekcij in video zapisov pa so pomagali tudi člani ŠRTV pod mentorstvom Braneta Breliha.

Kulturni program prireditve sta popestrila učenca Glasbene šole Cerkno, Lana Tušar na violini, pod mentorstvom učiteljice Petre Jurić, in Rok Kacin na tubi, pod mentorstvom učitelja Primoža Petohleba, na klavirju ju je spremljala Teja Ličar Močnik. Prisluhnili smo tudi Mladinskemu pevskemu zboru Valovi, ki je pod mentorstvom učiteljice Vanje Lampič zapel dve pesmi: Čarobna roža domovine in O, Vrba. V zahvalo vsem sodelujočim je ob jubilejni prireditvi nastalo tudi priložnostno likovno delo, ki ga je pod mentorstvom učiteljice Ane Koren ustvarila devetošolka Lana Mavri.

Ob oblikovanju jubilejne prireditve je nastal tudi dokumentarni film, ki nas popelje v čas, ko so cerkljanski učenci osnovno šolo obiskovali še v prostorih muzeja in današnjega zidanega vrtca in tudi v čas gradnje ter izgradnje nove šole, ko so takratni učenci po besedah Francija Ferjančiča preskočili stoletje.

Povezava do video posnetka:

Povezava do audio posnetka / podkast:

https://filesender.arnes.si/?s=download&token=1a86dd47-cc7f-4918-bb06-8c93cf5381aa

Objava v okviru spletne strani OŠ Cerkno:

http://www.os-cerkno.si/2023/02/07/ob-letosnjem-kulturnem-prazniku-slavnostno-obelezili-50-letnico-izgradnje-os-cerkno/

Motena vodooskrba – Plužnje (14. 2. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v torek 14. februarja 2023 med 8. in 14. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Javni razpis za dodelitev državnih pomoči ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Cerkno v letu 2022 – prejemniki in višina izplačanih sredstev

V priponki objavljamo seznam prejemnikov ter višino odobrenih in izplačanih sredstev.

Javni razpis – prejemniki ter višina odobrenih in izplačanih sredstev (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Zakriž spodnji (9. 2. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod v spodnjem Zakrižu obveščamo, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju v četrtek 9. februarja 2023 med 8. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

S samozaščitnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti za kazniva dejanja – obvestilo za medije

Policisti  PU  Nova Gorica so v obdobju zadnjih dveh mesecev oz. v decembru lanskega leta in januarja 2023 obravnavali več vlomov v stanovanjske hiše na  Severnem Primorskem, predvsem na območju Vipavske doline (občina Ajdovščina in Vipava) in na perifernih območjih na Goriškem. Vlome v stanovanjske hiše in druge objekte storilci pretežno izvršujejo v popoldanskem času oz. takoj ko se stemni (v zgodnjih večernih urah).

Storilci praviloma izkoristijo odsotnost stanovalcev in vlamljajo v tiste hiše  v  katerih  je tema oz. ni videti, da je kdo doma, in sicer tako, da najpogosteje  s  primernim  predmetom (običajno gre za montirno železo oz. večji izvijač)  na  vzvod  vlomijo  okna,  vhodna  ali balkonska vrata.

Oškodovanci storjene vlome običajno prijavljajo Policiji po njihovem prihodu domov, kdaj tudi nekaj ur oz. več dni po dejanski izvršitvi dejanja, kar policistom in kriminalistom otežuje njihovo preiskovanje. Ker so  storilci mobilni in praviloma delujejo  ponoči, na krajih dejanja običajno niso opaženi oz. se ob prijavi dejanja ne nahajajo več na območjih, kjer je bilo dejanje izvršeno. Predmet napada vlomilcev pa je v večini primerov denar in zlatnina.

Običajno vlomilci izbirajo tiste stanovanjske hiše ali stanovanja, kjer je za izvrševanje kaznivega dejanja najmanj ovir in tveganje za njihovo odkritje najmanjše. Pri vlomih je značilno, da se storilci izogibajo stiku z oškodovancem in čas izvršitve izbirajo glede na prisotnost ljudi v objektu. Večina vlomilcev v primeru, da so pri dejanju zasačeni, pobegne. S ciljem odkritja vlomilcev Policija nenehno in intenzivno zbira obvestila, načrtuje in izvaja pogostejše nadzore na območjih, kjer prihaja do gostitve vlomov. Pri dosedanjih uspešno preiskanih kaznivih dejanjih ugotavljamo, da storilci navedenih kaznivih dejanj pogosto ne izhajajo z območja Goriške regije, temveč iz območja drugih delov Slovenije oz. iz tujine. Policisti vse primere vlomov intenzivno preiskujejo in dodatno zbirajo obvestila z namenom izsleditev storilcev teh kaznivih dejanj.

Informacije občanov so v številnih primerih ključne pri izsleditvi storilcev

V primeru zaznanega vloma je za nadaljnjo uspešno preiskavo in predvsem uspešno najdbo storilčevih sledov v notranjosti vlomljenega objekta je zelo pomembno, da oškodovanci notranjosti vlomljenega objekta do prihoda policistov ne spreminjajo (kraj pustijo tak kot je) in po možnosti v prostore objekta ne vstopajo oz. ničesar ne prijemajo ali premikajo zaradi morebitnega poškodovanja ali uničenja sledi, ki bi lahko pripeljale do odkritja storilca kaznivega dejanja se v njem ne zadržujejo.

Samo preiskovanje tovrstnih premoženjskih kaznivih dejanj neposredno po izvršenem dejanju je odvisno tudi od prvih informacij, ki jih Policija pridobi od oškodovancev in posameznikov, ki so bili morebiti priča vlomu neposredno po izvršitvi oz. imajo o vlomih koristne informacije. Zato tudi v prihodnje pozivamo vse, ki so bili priča izvrševanju vlomov ali so na primer opazili na begu vlomilce (storilce), da svoja opažanja in druge koristne informacije nemudoma sporočijo Policiji na znano interventno številko policije 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo. Pokličejo lahko tudi na brezplačno anonimno telefonsko številko 080 1200, ki posamezniku (klicočemu) zagotavlja popolno anonimnost. Če postanete žrtev kaznivega  dejanja, lahko pomagate pri izsleditvi storilca, če si poskušate zapomniti čimveč podatkov o njem: videz, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal …

Prav tako občane pozivamo, da namenijo več pozornosti morebitnemu zaznavanju  sumljivih  oseb in vozil v stanovanjskih soseskah oz. po vaseh. Vse tovrstne informacije lahko krajani sporočijo policistom najbližje policijske postaje oz. na zgoraj navedene telefonske številke policije.

Zavarujte se pred vlomom v stanovanje ali hišo

S preventivnim ravnanjem in zavarovanjem svoje lastnine lahko že sami precej zmanjšate priložnosti  za izvršitev kaznivih dejanj in se izognete tovrstnim neljubim varnostnim dogodkom (vlomne tatvine v stanovanjske hiše, stanovanja, motorna vozila, poslovne in druge prostore…), zato občane pozivamo, da namenijo več pozornosti samozaščitnemu ravnanju, saj je z nekaterimi enostavnimi ukrepi možno storiti veliko.

Med te ukrepe sodijo gotovo sodijo naslednji:

 • poskrbite, da bo videti, kot da je nekdo vedno doma (naj vam prijatelj ali sosed redno prazni poštni nabiralnik, dviguje rolete; vgradite časovna stikala za samodejno prižiganje luči, odpovejte dostavo časopisov…);
 • tudi med krajšo odsotnostjo je zaželena delna osvetlitev prostorov v hišah, morebiti prižgan TV sprejemnik ali radio, da objekt ne daje videza odsotnosti stanovalcev;
 • doma parkirana vozila zaklenite ter varno shranite dokumente in ključe, tudi rezervne;
 • ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice in gotovina v kuhinjskih omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.
 • ne puščajte orodja ali drugih priročnih sredstev v okolici hiše;
 • z vidnih mest umaknite vrednejše predmete;
 • ustrezni hrambi vrednejših predmetov je potrebno nameniti več pozornosti. Denarnice  in  gotovina  v  kuhinjskih  omarah, zlatnina v nočnih omaricah, predalnikih itd, so najpogostejša in lahka tarča storilcev.

Več       preventivnih       nasvetov       na       spletu       Policije: https://www.policija.si/index.php/sl/preventiva-/kriminaliteta/8865-vlomilci-in-tatovi-niso-na-dopustu-preventivni-nasveti-policije

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem parcele 1/6 k. o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe – najem parcele 1/6 k. o. 2337 Bukovo, stavba 12; Bukovo 12A (.pdf datoteka)