Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: Višji svetovalec III v Službi za družbene dejavnosti – M/Ž

Na podlagi 58. člena Zakona o jav­nih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (m/ž)

v Službi za družbene dejavnosti (Regist. št. prijave: OV24399)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva bolonjska stopnja splošne smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ni bila vložena prav­nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka­znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),
 4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),
 5. izjavo o znanju uradnega jezika,
 6. izjavo kandidata, da

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Cerkno pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 6. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji sve­tovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 8. 3. 2023 na naslov: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, Cerkno, s pripisom: »Razpis za delovno mesto – družbene dejavnosti«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Oton Lahajnar, tel. 05 37 34 642.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Številka: 100-0002/2023

Cerkno, dne 28. 2. 2023

Občina Cerkno
Gašper Uršič, župan l. r.