Javna razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216

Občina Cerkno naznanja javno razgrnitev pobude in elaborata lokacijske preveritve za EUP KE 06/A216, ki ju je izdelalo podjetje LOCUS d.o.o., Prvomajska 118d, 5250 Solkan novembra 2021, dopolnjeno marec 2022.

Postopek lokacijske preveritve se nanaša na zemljišče s parcelno številko 324/5, k.o. 2344 Cerkno.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 19. 4. 2022 do vključno 4. 5. 2022.

V času javne razgrnitve lahko vsi zainteresirani na naslov Občine (Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno) ali elektronski naslov Občine Cerkno (obcina@cerkno.si v rubriki »Zadeva« navesti ključne besede »LP_02-pripombe«) posredujejo pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu elaboratu lokacijske preveritve.

Rok za pripombe in predloge k razgrnjenemu gradivu poteče zadnji dan razgrnitve.

Priloge:

Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in Elaborata lokacijske preveritve za določitev natančne oblike in velikosti stavbnih zemljišč na posamični poselitvi za EUP KE 06/A216 (.pdf datoteka)

Pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve (.pdf datoteka)

Občinski prostorski načrt občine Cerkno – lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (izvorna enota urejanja prostora A 216) – elaborat (.pdf datoteka)

JAVNI POZIV za dodatne člane Stanovanjske zadruge Cerkno za projekt gradnje stanovanj na lokaciji »Stare policije«

Eden od načinov gradnje stanovanj je tudi preko stanovanjske zadruge. Ta združuje zainteresirane investitorje, imetnike bodočih stanovanj. Tovrstni pristop gradnje stanovanj je v Sloveniji po osamosvojitvi še novost, v evropskem prostoru pa je gradnja stanovanj preko stanovanjske zadruge pogosta, saj je v nekaterih državah več kot deset odstotkov stanovanj zgrajenih preko zadrug. Prednost gradnje stanovanj preko stanovanjskih zadrug je med drugim v tem, da zadružniki oblikujejo površino, funkcionalnost in razporeditev prostorov po svojih potrebah, obenem pa z izbiro materialov in tehničnih rešitev, predvsem pa z zbiranjem ponudb in nadzorom vplivajo na (ugodnejšo) ceno za m2 stanovanja.

Tako je tekom leta 2021 Občina Cerkno kot pobudnik začela s postopki ustanavljanja zadruge, pri čemer je občina eden od zadružnikov. Stanovanjska zadruga Cerkno je bila registrirana februarja letos. V naslednji fazi so pred nami aktivnosti, povezane s pridobitvijo še preostalih zadružnikov, finalizacijo projekta stanovanj in vnovična pridobitev gradbenega dovoljenja.

Zadruga ima v tem trenutku manj zadružnikov kot je razpoložljivih stanovanj v projektu izgradnje stanovanjskega bloka na lokaciji »Stare policije«. Zato vabimo s tem pozivom nove zainteresirane člane zadruge, ki bi postali lastniki stanovanj po končani investiciji. Edini pogoj za vstop je plačilna sposobnost zadružnika, to je da je sposoben financirati svojo naložbo v stanovanje s prihranki (in najetim bančnim posojilom).

Stanovanja po projektu so treh velikosti: 40 m2, 61 m2 in 67 m2. Zainteresirane vabimo, da oddate svoje vloge, v katere napišete svoje osnovne podatke: priimek, ime, naslov, EMŠO, kontaktne podatke (e-poštni naslov, telefonska številka) ter priložite svojo izjavo o višini prihrankov in informativni bančni izračun o maksimalni višini posojila, ki ga lahko najamete glede na višino svojega dohodka.

Svoje vloge zainteresirani pošljite najkasneje do 5. 5. 2022 na naslov:
Stanovanjska zadruga Cerkno z. o. o.
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
Pripis: vloga za članstvo v zadrugi

Stanovanjska zadruga Cerkno bo prispele vloge pregledala in povabila zainteresirane bodoče člane na informativni dan, kjer bomo predstavili projekt in se podrobneje pogovorili o izvajanju le tega.

Blaž Makuc
Predsednik upravnega odbora
Stanovanjske zadruge Cerkno

Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna.

Priloge:

Javni razpis – večletni kulturni programi z mednarodno udeležbo 2022 (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)

Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, na podlagi 3. in 13. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov Občine Cerkno (Uradni list RS št. 92/21 – v nadaljevanju pravilnik) in Sklepa o začetku postopka ter imenovanju strokovne komisije, z dne 11. 4. 2022, objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Cerkno za leto 2022.

Priloge:

Javni razpis za subvencioniranje stanovanjskih kreditov občanov 2022 (.pdf datoteka)
Pravilnik o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov v Občini Cerkno (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Vloga (.docx datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)