Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 – ZNOrg in 3/22-ZDeb), v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), in Odlokom o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/21), Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno objavlja JAVNI RAZPIS za izbor večletnih tradicionalnih kulturnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna.

Priloge:

Javni razpis – večletni kulturni programi z mednarodno udeležbo 2022 (.pdf datoteka)
Prijavni obrazec (.docx datoteka)
Osnutek pogodbe (.pdf datoteka)
Ovojnica (.docx datoteka)