Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem 2024

Občina Cerkno na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 78/23 – ZORR), skladno z določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), ob smiselni uporabi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US, 27/17, 59/19, 189/20 – ZFRO, 90/21, 18/23 – ZDU-1O in 77/23 – odl. US), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14, 153/21 in 62/23) ter na podlagi na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/20) objavlja Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem.

Rok za oddajo je do vključno 4. 7. 2024.

Javno zbiranje ponudb za oddajo tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem – 2024 (.pdf datoteka)
Vloga za dodelitev tržnega stanovanja v lasti Občine Cerkno v najem (.docx datoteka)