Zbiranje prijav škode na kmetijskih pridelkih zaradi toče in poplav

Občina Cerkno obvešča, da na osnovi sklepov Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pričenja z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih zaradi

 • TOČE v obdobju od 10. 5. do 1. 8. 2023 in
 • POPLAV obdobju od 3. 8. do 6. 8 in od 28. 8. do 31. 8. 2023.

Za prijavo škode je potrebno izpolniti ustrezen obrazec 2 (obrazci so na voljo tudi v tajništvu Občine Cerkno), ki mora biti s strani oškodovanca podpisan na obeh predvidenih mestih na obrazcu, in ga oddati osebno ali po navadni pošti na sedež Občine Cerkno, Bevkova ul. 9, Cerkno do 14. novembra 2023 do 14. ure.

Navodila za izpolnjevanje Obrazca 2:

obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje podatke (točke od 1.4. do 1.8.): 

 • nosilec KMG (ime in priimek) in kontaktna telefonska številka nosilca,
 • davčna številka nosilca,
 • naslov nosilca,
 • številka KMG – MID,
 • številka transakcijskega računa. 

tabeli (Ocena škode) v obrazcu 2 je potrebno izpolniti naslednje rubrike:

 • stolpec A – GERK: številka GERKa
 • stolpec B – Vrsta kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec C – Šifra kulture: iz priloženega seznama kultur s šifranti
 • stolpec D – Razred donosa: se ne izpolnjuje
 • stolpec E – Zmanjšanje letnega pridelka oz. poškodovanost: dejanski odstotek poškodovanosti
 • stolpec F – Površina poškodovane kulture: dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERKu (v primeru da ima en GERK več kultur, se vpiše isti GERK za vsako kulturo posebej)  
 • stolpec G – Škoda EUR: se ne izpolnjuje
 • stolpec H – Zavarovalnica in št. zav. police: se ne izpolnjuje

K vlogi je potrebno priložiti kopijo subvencijske (zbirne) vloge za leto 2023 (kopija zbirne vloge je potrebna zaradi lažjega vnosa podatkov in preverjanje podatkov, ki jih vnese oškodovanec na obrazec).

V primeru, da je bil pridelek zavarovan, je potrebno priložiti kopijo zavarovalne police.

Za dodatne informacije lahko oškodovanci pokličejo na telefonski številki 05 37 34 648 ali 05 37 75 068. 

Pri prijavi škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih se upošteva 45. člen Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (Uradni list RS, 67/03, 79/04, 33/05, 81/06 in 68/08), ki določa, da se škoda na kmetijskih pridelkih, ki jo povzročajo neugodne vremenske razmere, ocenjuje na kmetijskih pridelkih, določenih v objavljenem seznamu kmetijskih pridelkov, če je uničenega več kot 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje kmetijskega pridelka na posameznem kmetijskem gospodarstvu.

Prijava škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče, v kolikor bo Vlada RS za naravno nesrečo, v kateri je bila ta ocena škode narejena, odločila, da se uporabijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, in sprejela predpisan program odprave posledic škode. Pristojnost Občine Cerkno je zbrati vloge oškodovancev in jih posredovati na Upravo RS za zaščito in reševanje.

Priloge:
Seznam in šifrant kmetijskih kultur (.docx datoteka)
Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, obrazec 2 – toča 2023 (.docx datoteka)
Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči, obrazec 2 – poplave 2023 (.docx datoteka)
Dopolnilni sklep k Sklepu št. 844-31/2023-4-DGZR – toča 2023 (.pdf datoteka)
Dopolnilni sklep k Sklepu št. 844-34/2023-1-DGZR – poplave 2023 (.pdf datoteka)

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2023 (Uradni list RS, št. 57/2023), objavlja Občina Cerkno JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1.11.2022 do 31.10.2023.

Prilogi:

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 1. 11. 2022 do 31. 10. 2023 (.pdf datoteka)
Javni razpis – prijavni obrazec (.pdf datoteka)

Motena vodooskrba – Otalež (11. 10. 2023)

Uporabnike priključene na vodovod Otalež obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 11. oktobra 2023 med 15. in 18. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Obvestilo o odpremljenih odločbah o odmeri davka od premoženja za leto 2023

Obveščamo vas, da so bile v četrtek 28.09.2023 odpremljene odločbe o odmeri davka od premoženja za leto 2023.

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 12.01.2024

Obveznost iz naslova PREMOŽENJA, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih, zapade v plačilo na sledeči način:

 1. obrok: 13.11.2023
 2. obrok: 13.12.2023
 3. obrok: 12.01.2024
 4. obrok: 12.02.2024

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno

Na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg, 92/20 in 159/21), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 4. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 69/2023) Občina Cerkno objavlja

JAVNI RAZPIS 

za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno.

Javni razpis – za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Cerkno (.pdf datoteka)
Javni razpis – razpisna dokumentacija in navodila (.docx datoteka)

Obvestilo o dodeljenih sredstvih preko razpisov in neposrednih pogodb s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 – člani komisij, seznam prejemnikov in višina sredstev

Objavljamo sklepe o začetku postopkov javnih razpisov s področja družbenih in društvenih dejavnosti ter imenovanja strokovnih komisij za odpiranje, oceno in vrednotenje vlog, seznam prejemnikov in višino sredstev, dodeljenih po razpisih s področja družbenih dejavnosti za leto 2023, in sicer:

 • Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in programov drugih društev in organizacij v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov, projektov ter letovanj za otroke in mladino v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje javnih prireditev v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje izvedbe programov, ki so namenjeni starejšim občanom v Občini Cerkno, za leto 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje programov v javnem interesu na področju športa v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini Cerkno v letu 2023,
 • Javni razpis za izbor večletnih tradicionalnih programov z mednarodno udeležbo, ki jih bo Občina Cerkno sofinancirala iz proračuna,
 • neposredno sklenjene pogodbe.

Sklep o začetku postopka javnega razpisa za izbor kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinancirala Občina Cerkno ter imenovanju komisije za odpiranje vlog ter strokovne komisije za ocenjevanje in vrednotenje vlog (.pdf datoteka)
Seznam prejemnikov in višina sredstev, dodeljenih po razpisih in neposrednih pogodbah s področja družbenih dejavnosti za leto 2023 (.pdf datoteka)

Začasno zaustavljen prevzem kosovnih odpadkov

Komunala Idrija obvešča, da je zaradi težav pri obdelavi kosovnih odpadkov, ki trenutno pestijo Regijski center za ravnanje z odpadki Ljubljana, primorana zaustaviti prevzemanje kosovnih odpadkov. Trajanje omejitve prevzema je predvidevano do 15. oktobra 2023.

V tem obdobju prevzem kosovnih odpadkov v Zbirnih centrih Ljubevč in Cerkno ne bo mogoč. Vse dogovorjene storitve odvoza pa bodo potekale nemoteno in brez sprememb.

Obvestilo o spremembi urnika Zbirnega centra Cerkno

Občina Cerkno obvešča svoje občane, da bo s 1. oktobrom 2023 zbiralnica odpadkov odprta po spremenjenem urniku, in sicer v četrtkih med 12. in 16. uro ter v soboto med 8. in 11. uro.

Motena vodooskrba – Mostaniška cesta, Platiševa ulica

Uporabnike na Mostaniški cesti in Platiševi ulici od stare Ete navzgor obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v sredo 13. septembra 2023 med 7. in 15. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Motena vodooskrba – Plužnje (9. 9. 2023)

Uporabnike v Plužnjah obveščamo, da bo zaradi del na vodovodnem omrežju v soboto 9. septembra 2023 med 7. in 12. uro motena oz. prekinjena vodooskrba. Po končanih delih očistite mrežice in druge nastavke na pipah ter temeljito izperite hišno vodovodno omrežje.

Zahvaljujemo se za razumevanje.