Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 2.11.2021 do 31.10.2022

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020), Pravilnika Občine Cerkno o dodeljevanju vzpodbud za področje malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 79/03, 84/11, 71/14 in 23/18 – v nadaljevanju Pravilnik) ter Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2022 (Uradni list RS, št. 207/2021), objavlja Občina Cerkno

JAVNI RAZPIS

za dodelitev nepovratnih finančnih vzpodbud v obliki delnega sofinanciranja stroškov za razvoj malega gospodarstva v občini Cerkno v času od 2.11.2021 do 31.10.2022

 1. PREDMET RAZPISA

Oblika spodbujanja malega gospodarstva, ki je predmet razpisa, so nepovratne finančne vzpodbude v obliki delnega sofinanciranja stroškov. Dodeljujejo se z namenom pospeševanja in razvoja malega gospodarstva na območju občine Cerkno.

Višina sredstev namenjena nepovratnim finančnim vzpodbudam v obliki nepovratnih sredstev je 8.000,00 EUR.

Nepovratne finančne vzpodbude se dodeli za naslednje namene:
a.) Odpiranje novih delovnih mest, b) Zavarovanje kreditov oz. pokritje stroškov odobritve leasinga, c) Pridobivanje projektne dokumentacije za poslovne prostore, d) Strokovno izobraževanje in usposabljanje, e) Pridobitev standardov kakovosti.

 1. MERILA IN POGOJI

          a) Splošni in posebni pogoji za prijavitelje

Do vzpodbud iz tega razpisa so upravičeni:

– gospodarske družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (UL RS, št. 65/09 in nasl.),
– fizične osebe, ki na trgu samostojno opravljajo pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja – samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.

Sedež upravičenca ali lokacija poslovne enote oz. kraj investicije mora biti na območju Občine Cerkno.
Upravičenec ne sme biti v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave.
Fizične osebe morajo biti državljani Republike Slovenije.

Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna podjetja iz tretjega odstavka 55. člena Zakona o gospodarskih družbah  (UL RS, št. 65/09 in nasl.), pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.

V skladu s tem razpisom se pomoč dodeljuje po pravilu »de minimis«. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu prejemniku na podlagi pravila »de minimis« ne sme presegati 200.000 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 EUR).

V zvezi s pogoji za prijavo na ta razpis se upošteva tudi načelo o kumulaciji oziroma združevanju pomoči. Skupaj s pomočjo »de minimis« se za iste upravičene stroške po tem razpisu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi takšna kumulacija povzročila intenzivnost pomoči, ki presega zgornjo mejo intenzivnosti po pravilih o državnih pomočeh.

Do finančnih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, niso upravičena:

– podjetja, ki delujejo na področju ribiškega in ribogojnega sektorja, kakor jih zajema Uredba sveta (ES) št. 104/2000;
– podjetja, ki delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
– podjetja, ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce;
– podjetja, ki delujejo na področju sektorja premogovništva, kakor so opredeljena v Uredbi (ES) št. 1407/2002;
– podjetja, ki opravljajo cestne prevoze blaga za najem ali plačilo, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora;
– podjetja v težavah.

Prednost pri dodeljevanju finančnih sredstev imajo prosilci, ki še niso prejeli sredstev za namene iz Pravilnika. V primeru večjega števila upravičencev se lahko delež sofinanciranja oziroma pomoči sorazmerno zniža. V kolikor bo prispelo manjše število vlog kot je razpisanih sredstev, se lahko finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev sorazmerno zvišajo.

Upravičenci, ki pridobijo sredstva na podlagi pravilnika, jih morajo porabiti za namene, za katere so jim bila dodeljena.

          b) Pogoji pod katerimi se dodeljujejo sredstva in prednostni kriteriji:

Za namen a):

 • Vzpodbude za odpiranje novih delovnih mest se dodeljujejo kot nepovratna sredstva pri samozaposlitvi ali zaposlitvi delavcev za določen ali nedoločen čas, če še niso bili zaposleni (prva zaposlitev), so ostali brez zaposlitve (brezposelni) ali so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve. Zaposlitev oz. samozaposlitev mora biti realizirana v času od 2.11.2021 do 31.10.2022
 • Delodajalec je upravičen do nepovratnih sredstev, če zaposli osebo v skladu z določili prejšnje alineje, ki je državljan RS.
 • Prednostno se nepovratna sredstva za zaposlovanje dodeljujejo za zaposlitev oseb s stalnim bivališčem na območju občine Cerkno ter visoko kvalificiranega kadra (najmanj VI. stopnja izobrazbe) ter samozaposlitvam.
 • Višina finančne vzpodbude v obliki nepovratnih sredstev je največ do 1000 EUR na zaposlitev, v primeru samozaposlitve pa največ do 1.200 EUR.
 • Pogodbe o zaposlitvi na podlagi novo odprtih delovnih mest, za katera je upravičenec prejel nepovratna sredstva po tem razpisu in samozaposlitve morajo veljati neprekinjeno vsaj dve leti po podpisu pogodbe o zaposlitvi, katerih podlaga je bila prejeta pomoč po tem razpisu.
 • Izpolnjevanje kriterija novih delovnih mest se ugotavlja na osnovi dodatnih delovnih mest v primerjavi s celotnim povprečjem zaposlenih v podjetju leto pred odobritvijo pomoči za razvoj.

Za namen b):

 • Sredstva se dodeljujejo za kritje stroškov zavarovanja najetih kreditov za nakup osnovnih sredstev pri bankah v času od 2.11.2021 do 31.10.2022 oz. za kritje stroškov odobritve finančnega leasinga v času od 2.11.2021 do 31.10.2022
 • Prednost imajo prosilci za zavarovanje kredita za kreditiranje projektov malega gospodarstva v občini Cerkno, ki ga v sodelovanju z bankami razpisuje Občina Cerkno.
 • Višina finančne spodbude je do 50% stroškov zavarovanja kredita oz. odobritve finančnega leasinga, vendar ne več kot 500 EUR na prosilca.

Za namen c):

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov projektne dokumentacije, pridobljene v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. Višina finančne vzpodbude znaša do 800 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega

Za namen d)

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov strokovnega izobraževanja za pridobitev strokovnih znanj po verificiranih programih ter programih za pridobitev permanentnih znanj pomembnih za ohranitev, razvoj in novo dejavnost.
 • Občina bo po tem razpisu subvencionirala šolnine oz. kotizacije kandidatom, ki so v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. že vpisani v izobraževalni program.
 • Višina finančne vzpodbude znaša do 45% upravičenih stroškov (šolnina v tekočem letu oz. kotizacija), vendar ne več do kot 500 EUR na posamezno izobraževanje.

Za namen e):

 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov za pridobivanje sistema kakovosti po standardih ISO 9001, 2000, ISO 14000, EN 45000 in oznake CE ter druge mednarodno priznane sisteme kakovosti. Sredstva se dodeljujejo tudi za delno subvencioniranje stroškov, ki so nastali v postopku recertifikacije (obnovitvene presoje na 3 leta).
 • Sredstva se dodeljujejo za delno sofinanciranje stroškov standardov kakovosti in recertifikacije, pridobljenih v času od 2.11.2021 do 31.10.2022. Višina finančne vzpodbude znaša do 1.000 EUR oz. do 50% upravičenih stroškov na posameznega
 1. VSEBINA VLOGE in obvezna priložena dokumentacija

Za vse namene:

 • Izpolnjen obrazec.
 • Fotokopija dokazila o registraciji dejavnosti:
  • samostojni podjetniki priložijo priglasitveni list,
  • nosilci obrtne dejavnosti priložijo obrtno dovoljenje,
  • gospodarske družbe priložijo potrdilo o vpisu v sodni register,
  • ali potrdilo o vlogi za opravljanje določene dejavnosti pri pristojnem organu.
 • Podpisano izjavo, da prosilec ni v stečajnem postopku (priloga 1 k obrazcu).
 • Podpisano izjavo, da se prosilec strinja z razpisnimi pogoji (priloga 2 k obrazcu).
 • Za fizične osebe potrdilo o državljanstvu na vpogled.
 • Pisno izjavo o že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za de minimis pomoč (priloga 3 k obrazcu)
 • Pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške (priloga 4 k obrazcu).

Dokazila glede na namen:

Za namen a): zaposlitev oz. samozaposlitev se dokazuje z obrazcem Potrdilo o prijavi-odjavi za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje (obrazec Obr. M1). Zaposlitev visokokvalificiranega kadra se dokazuje s fotokopijo diplome zaposlenega, brezposelne osebe s potrdilom Urada za delo ter prvo zaposlitev s fotokopijo delavske knjižice. Dokazilo o številu zaposlenih se dokazuje na podlagi uradne evidence Zavoda RS za pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje.

Za namen b): fotokopija pogodbe z banko o najemu kredita za nakup osnovnih sredstev in fotokopija potrdila o plačilu stroškov zavarovanja najetega kredita ali fotokopija pogodbe o sklenitvi leasinga ter dokazilo o nastalih in poravnanih stroških za odobritev leasinga.

Za namen c): pridobljeno upravno dovoljenje ter račun in potrdilo o plačanih stroških projektne dokumentacije.

Za namen d): potrdilo o vpisu v verificiran program izobraževanja in potrdilo o plačilu šolnine oziroma potrdilo o plačani kotizaciji ter potrdilo o uspešnem zaključku izobraževanja.

Za namen e): fotokopija pridobljenega standarda kakovosti oz. recertifikacije ter račun in potrdilo o plačanih stroških.

 1. ROK ZA PRIJAVO in OSTALE DOLOČBE

Vloge se oddajo osebno ali po pošti v zapečateni ovojnici na naslov: Občina Cerkno, Bevkova 9, 5282 Cerkno z označbo: »NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS MALO GOSPODARSTVO 2022«

Rok za prijavo je odprt od objave javnega razpisa do 10.11.2022.

Postopek javnega razpisa bo vodila strokovna komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan. Upoštevane bodo le vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo v skladu s pogoji javnega razpisa iz razpisne dokumentacije. Prepozno prispele oziroma neustrezno izpolnjene vloge bodo zavržene, neutemeljene vloge pa zavrnjene. V primeru, da vloga ne bo popolna, bo predlagatelj v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvan na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev je 8 dni od dneva prejema obvestila.

Upravičenci bodo o izidu razpisa obveščeni z odločbo najpozneje v roku 15 dni od odpiranja vlog.

V kolikor za posamezen ukrep ne bo prijav, se prosta sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.

Obrazce in dodatne informacije interesenti dobijo na Občini Cerkno, Bevkova ulica 9, tel. 37 34 640.

Obrazci s prilogami so dosegljivi tudi na spletnih straneh Občine Cerkno (https://www.cerkno.si).

Prijavni obrazec (.doc datoteka)

Številka: 410-0014/2022-2
Datum: 10. 10. 2022

Župan Gašper Uršič l. r.

38. seja Občinskega sveta Občine Cerkno – oktober 2022

Številka: 900-006/2022
Datum: 5. 10. 2022

Na podlagi 20. in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 164/2020) sklicujem

38. sejo Občinskega sveta Občine Cerkno,

ki bo v četrtek 13. oktobra 2022 ob 18:00 uri v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9.

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda.
 2. Sprejem zapisnika in sklepov, sprejetih na 37. seji občinskega sveta dne 26. 9. 2022 ter poročilo o realizaciji sklepov.
 3. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Cerkno v letu 2022 (priloga 3.1).
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda kot lokalne turistične organizacije Občine Cerkno – druga obravnava (priloga 4.1).
 5. Volitve elektorja – predstavnika v volilno telo za volitve člana Državnega sveta in kandidata za člana Državnega sveta (priloga 5.1).
 6. Spremembe in dopolnitve Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta (priloga 6.1).
 7. Pobude in vprašanja svetnikov.

Župan:
Gašper Uršič, l. r.

Gradivo bo posredovano po elektronski pošti.

VABLJENI:

− člani sveta
− novinarji

V VEDNOST:

− Nadzorni odbor Občine Cerkno
− Občinski svet Občine Idrija
− Upravna enota Idrija
− Predsedniki svetov KS v občini Cerkno

Morebitno odsotnost predhodno sporočite v tajništvo Občinske uprave Občine Cerkno, tel. 05 37 34 640 ali na elektronski naslov obcina@cerkno.si.

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: Višji svetovalec III v Službi za družbene dejavnosti – M/Ž

Na podlagi 58. člena Zakona o jav­nih uslužbencih  (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/0869/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) objavlja Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC (m/ž) v Službi za družbene dejavnosti (Regist. št. prijave: OR84106)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba (prejšnja) oziroma prva bolonjska stopnja družboslovne ali upravne smeri,
 • najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (če izbrani kandidat nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga mora opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja),
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (če izbrani kandidat nima opravljenega usposabljanja za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja),
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ni bila vložena prav­nomočna obtožnica zaradi naklepnega ka­znivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Okvirna vsebina delovnega področja:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Prijava mora vsebovati:

 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (iz opisa mora nedvoumno izhajati, da delovne izkušnje izhajajo iz opravljanja dela na delovnih mestih, za katera se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba – datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu ter kratek opis dela),
 3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere mora biti razvidna ustanova na kateri je kandidat opravljal izpit in leto opravljanja izpita (če ima kandidat izpit),
 4. izjavo o opravljenem usposabljanju za imenovanje v naziv (če ima kandidat opravljeno usposabljanje),
 5. izjavo o znanju uradnega jezika,
 6. izjavo kandidata, da

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

 1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Cerkno pridobiti podatke iz uradnih evidenc, ki so navedeni v 6. točki. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Namesto zgoraj navedenih pisnih izjav lahko kandidat predloži tudi fotokopije dokazil iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priloži tudi kratek življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v nazivu višji sve­tovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici najkasneje do 25. 10. 2022 na naslov: OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, Cerkno, s pripisom: »Razpis za delovno mesto – družbene dejavnosti«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@cerkno.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje mag. Oton Lahajnar, tel. 05 37 34 642.

V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

Številka: 100-0007/2022

Cerkno, dne 5. 10. 2022

Gašper Uršič, župan l.r.